Monday, December 27, 2010

Hippocratic Oath (ဟစ္ပိုခေရးတီးစ္) ပဋိညာဥ္

• I promise that my medical knowledge will be used to benefit people’s health; patients are my first concern. I will listen to them, and provide the best care I can. I will be honest, respectful, and compassionate towards them.
• ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေဆးပညာသည္ လူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ အသံုးခ်ပါမည္ကို ကတိေပးပါသည္။ လူနာသည္ ပဌမ ဦးစားေပး ျဖစ္သည္။ သူတို႔ေျပာသည္ကုိ နားေထာင္၍ တတ္စြမ္းသေရြ႕ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။ ရိုးသားေသာ ကရုဏာျဖင့္ ေလးစားျခင္းကို ရယူပါမည္။

• I will do my best to help anyone in medical need, in emergencies. I will make every effort to ensure the rights of all patients are respected, including vulnerable groups who lack means of making their needs known.
• မည္သူ႔ကိုမဆို အေရးေပၚ က်န္မာေရး လိုအပ္ခ်က္ ရွိလာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး အကူအညီေပးပါမည္။ လိုအပ္ခ်က္ မျပည့္စံုၾကေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ရလြယ္ၾကသူမ်ား အပါအ၀င္ လူနာတို႔၏ အခြင့္အေရးကို မည္သည့္ အခါမဆို ေလးစားပါမည္။
• I will exercise my professional judgment as independently as possible, uninfluenced by political pressure or the social standing of my patient. I will not put personal profit or advancement above my duty to my patient.
• ကြ်ႏ္ုပ္၏ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္အား ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ကင္းပလွ်က္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လြတ္လပ္စြာ ခ်မွတ္ပါမည္။ လူနာအတြက္ ထမ္းရြက္မႈအေပၚမွာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ရာထူး တိုးျခင္းတို႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါ။
• I recognize the special value of human life, but I also know that prolongation of life is not the only aim of health care. If I agree to perform abortion, I agree it should take place only within an ethical and legal context.
• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လူ႔အသက္၏ အထူးအေရးပါမႈကို သိရွိပါသည္။ သို႔တေစ အသက္ဆက္လက္ ရွင္သန္ေရးဆိုသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ တခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မဟုတ္သျဖင့္ အကယ္၍ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္လာပါက ဥပေဒေၾကာင္း အရလည္းေကာင္း က်င့္၀တ္ အရလည္းေကာင္း ညီညြတ္ေစပါမည္။
• I will not provide treatments that are pointless or harmful, or which an informed and competent patient refuses. I will help patients find the information and support they want to make decisions on their care.
• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အက်ိဳးမမ်ားေစေသာ-ဒုကၡေရာက္ေစေသာ-ရွင္းျပသည့္အခါ နားလည္ တတ္သိေသာလူနာမ်ားက ျငင္းဆန္ေသာ၊ ကုသမႈကို မျပဳလုပ္ပါ။ လူနာမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးကာ ကူညီပါမည္။
• I will answer as truthfully as I can, and respect patients’ decisions, unless that puts others at risk of substantial harm. If I cannot agree with their requests, I will explain why.
• အျခားသူမ်ားအား ဒုကၡေရာက္ရန္ မရွိပါက လူနာ၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ေလးစားလွ်က္ တတ္ႏိုင္သမွ် ရိုးသားစြာ ေျဖဆိုပါမည္။ အကယ္၍ ေတာင္းဆိုခ်က္က မျဖစ္ႏိုင္ပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ ျငင္းရသည္ကို ရွင္းျပပါမည္။
• If my patients have limited mental awareness, I will still encourage them to participate in decisions as much as they feel able. I will do my best to maintain confidentiality about all patients.
• အကယ္၍ လူနာသည္ စိတ္ခြန္အား မျပည့္မီပါက စိတ္မွန္သူမ်ားအလား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ရန္ အားေပးပါမည္။
ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လူနာမ်ား၏ အတြင္းေရးကိစၥမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းသိမ္းေပးပါမည္။
• If there were overriding reasons preventing my keeping a patient’s confidentiality I will explain them, I will recognize the limits of my knowledge and seek advice from colleagues as needed. I will acknowledge my mistakes.
• အကယ္၍ ထိုသို႔ လုပ္မျဖစ္ေသာ အေျခအေနရွိပါက ကြ်ႏ္ုပ္၏ အသိနည္းမႈအား ရွင္းျပပါမည္။ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကို ရယူပါမည္။ အမွားကို ၀န္ခံပါမည္။
• I will do my best to keep myself and my colleagues informed of new developments, and ensure that poor standards or bad practices are exposed to those who can improve them.
• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ မိတ္ေဆြမ်ားအား အသစ္ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ေျပာျပေပးေနလွ်က္ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ကာ တိုးတက္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
• I will show respect for all those with whom I work and be ready to share my knowledge by teaching others what I know. I will use my training and professional standing to improve the community in which I work.
• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဖက္မ်ားအား ေလးစားသမႈျဖင့္ မိမိသိရွိ တတ္ၾကြမ္းမႈမ်ားကို မွ်ေ၀ သင္ၾကားေပးပါမည္။ မိမိ၏ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တိုးတက္လာေစရန္ တတ္ၾကြမ္း နားလည္မႈမ်ားကို အသံုးခ်သြားပါမည္။
• I will treat patients equitably and support a fair and humane distribution of health resources. I will try to influence positively authorities whose policies public health.
• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လူနာမ်ားအား က်န္းမာေရး အရင္အျမစ္မ်ားကို လူ႔အသိျဖင့္ အညီအမွ် ေ၀ငွေပးကမ္းပါမည္။ လူထု က်န္းမာေရး ေပၚလစီ ခ်မွတ္သူမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္ေစပါမည္။
• I will oppose polices which breach internationally accepted standards of human rights. I will strive to change laws that are contrary to patients’ interests or to my professional ethics.
• ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ရာ ေရာက္သည့္ ေပၚလစီမ်ားကို ဆန္႔က်င္ သြားပါမည္။ လူနာမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ ေဆးပညာ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစရန္ ၾကိဳးပမ္းပါမည္။
• While I continue to keep this Oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of the Art, respected by all, in all times.
• ဤပဋိညာဥ္ကို မက်ိဳးမေပါက္ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းပါက သာယာ ခ်မ္းေျမ့သည့္ ဘ၀ကို ရရွိလွ်က္၊ ေဆးကုသျခင္း အတတ္ျဖင့္ လူအမ်ား၏ ေလးစားမႈကို အစဥ္ရယူႏိုင္သူ ျဖစ္ပါေစေသာ၀္။

Read more...

Sunday, December 26, 2010

Research and Experience သုေတသန ႏွင့္ ကုိယ္ေတြ႔

“ကုိယ္ေတြ႔” ဆိုတာ လူတိုင္းမွာ ရွိတယ္။ ကုိယ္တိုင္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားတာ ေရးရင္ Memoirs ကုိယ္ေရး အတၳဳပၸတၱိ ေခၚတယ္။ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးကို အေျခခံတဲ့ Based on real story စာအုပ္-ရုပ္ရွင္ေတြလဲ အမ်ားၾကီး။ ကုိယ္တိုင္ ေတြ႔ပါတယ္-ျမင္ပါတယ္လို႔ Witness ကေန တရာရံုးမွာ သက္ေသထြက္တာမ်ိဳး။ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ Testimony လုပ္တာမ်ိဳး။ ဒါေတြက တဦးခ်င္းစီရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔ သက္သက္ပါ။ “ဟုတ္တယ္-မွန္တယ္” ဆိုတာကို က်မ္းက်ိန္တာတို႔၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္တို႔နဲ႔ “မဟုတ္ရင္ေတာ့လား” ဆိုတာျပီး၊ “အမွန္ခိုင္းတာမ်ိဳး” ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ပညာနယ္ပယ္တခုမွာ “ေဆးကုတာ” ဆိုပါစို႔ ႕႕႕ ပညာရပ္က သိပၸံျဖစ္တာမို႔ စမ္းသပ္မႈေတြ၊ သီအိုရီေတြ၊ အကိုးအကား၊ သုေတသန စတာေတြဟာ အေျခခံလဲ ျဖစ္တယ္၊ မွန္-မမွန္ရဲ႕ “ေပတံ” လဲ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ့ အႏွစ္ႏွစ္ အလလက ကုိယ္တိုင္ ေတြ႔ရ-ၾကံဳရတာေတြ။ တေယာက္ထဲကေန အမ်ားၾကီးကို ေတြ႔လာတာမ်ိဳးပါ။ က်မ္းမတိုက္ဘဲ ေရးၾက-ေျပာၾကတယ္။ လက္မခံလဲ ေဗြမယူတာမ်ိဳး။

သုေတသနေပမဲ့ ေဗြယူခ်င္စရာေတြ ရွိတယ္။ ေရွ႕ေနာက္ မညီတာ မၾကာခဏ ေတြ႔ရတတ္တယ္။ ဆိုပါစို႔ တေလာက “ငရုပ္သီး စားရင္ (ကယ္လိုရီ) သံုးျပစ္တာမို႔ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ေစတယ္” တဲ့။ ေနာက္ တဖက္ကေန ၾကည့္ရင္ အစပ္တို႔ ဟင္းခပ္ အေမႊးအၾကိဳင္တို႔မွာ အာဟာရတန္ဘိုးဆိုတာ မည္ကာမတၲသာ ပါေပမဲ့၊ သူ႔အစြမ္းက စားခ်င္စိတ္ကို ဆြေပး-ျခဴေပးႏိုင္လို႔ စားဝင္ေစတယ္။ စားေတာ့ ဝတာေပါ့။ ဘာကို ယူမလဲ။ အစပ္မပါရင္ စားမဝင္သူေတြ အမ်ားၾကီးထဲ ကြ်န္ေတာ္လည္း ပါတယ္။ ခရီးက သြားရဖန္မ်ားေတာ့ ေနရာေဒသေတြ အေၾကာင္း ေနာေက်ေနလို႔ ဥေရာပ ဘယ္ေနရာ သြားသြား ငရုပ္သီးကို ငါးေျခာက္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ငါးပိနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာ္ေလွာ္ ယူသြားမွ စားရတာ တင္းတိမ္တယ္။ (က်ဴနာ-ဆင္းဒဝစ္ရွ္) ကိုလဲ ဒါေလးနဲ႔ တြဲစားလိုက္တာဘဲ။

Social Science လူမႈေရးသိပၸံ ပညာရွင္ေတြကေန ဂဃနဏ ေလ့လာျပီး၊ သီအိုရီ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေကာက္ခ်က္ဆြဲတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္တယ္။ ပါေမာကၡ တဦးကေန အဲလိုလုပ္ျပီး၊ ေရးလိုက္တာဟာ အျမဲတန္း မမွန္ႏိုင္ဘူး။ မွားသြားရင္ ေနာက္တခါ ဂဃနဏ ေလ့လာျပန္ျပီးသကာလ၊ စာတအုပ္ ထပ္ထုတ္ႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးဟာ တခါ လြဲသြားရင္ “ေျမာင္းထဲ ေရာက္သြားျပီ” လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ သိပၸံမွာေတာ့ (ဒါဝင္) တို႔ (နယူတန္) တို႔ကို လွန္ဘို႔ မလြယ္ေသးဘူး။

ေဆးပညာမွာ “တေနရာနဲ႔ တေနရာ ဘယ္ဟာမွ မတူပါလား” ဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။ ဗမာျပည္မွာ ဘာေတြ ေပါလဲ။ ေျမြ ေပါတယ္။ ငွက္ဖ်ား မ်ားတယ္။ ဘာေတြ ရွားလဲ ေဆးေကာင္း ရွားတယ္။ စားေကာင္း ေသာက္ဘြယ္ ဝယ္ႏိုင္သူ မမ်ားဘူး။ တျခား တိုင္းျပည္ေတြမွာ ဗမာေျမြ မရွိလို႔၊ ေျမြေဆးကို ဗမာျပည္မွာ ထုတ္မွ ထိေရာက္ပါတယ္။ သူမ်ားဆီမွာ 3D computer graphics လုပ္ေနၾကခ်ိန္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ရွိတဲ့ 3D ဆိုတာက (TB, Malaria, HIV-AIDS) ေရာဂါၾကီး သံုးမ်ိဳး။ အသံထြက္ဘဲ တူတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ဆရာဝန္ေတြကို TB အေၾကာင္း သိပ္သင္မေပး ၾကေတာ့ဘူးတဲ့။ ျမန္မာျပည္က ေဆးေက်ာင္းသားမ်ား သိပ္ကံမေကာင္းၾကပါ၊ ေရာဂါတခု ပိုသင္ေနၾကရရွာတယ္။

အညာေဒသရဲ႕ တျခမ္း၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းမွာ တာဝန္က်ခဲ့တာ မ်ားလို႔ ဒီေဒသမွာ ဘာေတြ ေပါျပီး၊ ဘာေတြ ရွားလဲ ေကာင္းေကာင္း သိတယ္။ လက္လွမ္း မေဝးတဲ့ အညာဧရာဝတီေဘးက အေျခအေနလဲ တီးမိ ေခါက္မိပါေသးတယ္။ ခုေတာ့ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ျခမ္းနဲ႔ ေျမာက္ျခမ္းက လာတဲ့လူေတြနဲ႔ အတူေနရ၊ ေဆးကုေပးရ လုပ္ရျပန္ေတာ့ အသိသစ္ေတြ တိုးလို႔လာ ျပန္တယ္။ ေရာဂါေတြ၊ ေဝဒနာေတြ။ ျဖစ္ေနၾကတာေတြနဲ႔ ျဖစ္အံုးမွာေတြ။

လူေတြကို ရေစတဲ့ ေရာဂါဘယေတြကလဲ ေနရာမတူရင္ ကြဲျပားၾကတာဘဲ။ ကံ နဲ႔ စိတ္ ကို အသာထား၊ ဥတု နဲ႔ အာဟာရမွာ ကြာျခားသြားၾကလို႔ဘဲ။ ေရာဂါပိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကလဲ လူနဲ႔ သိပ္တူၾကတာ။ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ သိပ္ရွာတတ္ၾကတာကလား။ မတူတာက ပိုးေတြ၊ အေကာင္ေတြဟာ လူေတြလို ဗီဇာမလိုဘဲ ဟိုႏိုင္ငံ၊ ဒီႏိုင္ငံကို ကူးခြင့္ ရွိတယ္။ ဒီျပည္-ျပည္နယ္ေတြက စကားမတတ္လဲ စားဘို႔ ေသာက္ဘို႔ မခက္ဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈ မတူတာ အပထား၊ ေတြ႔တဲ့သူနဲ႔ ညားလို႔ရတယ္။ ဘာသာေရး ေဘးခ်ိတ္။ ဥပုသ္၊ တနဂၤေႏြ၊ ေသာၾကာ ဘာမွလိုတာ မဟုတ္ပါ။

ကေန႔ေခတ္မွာ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာေရး၊ အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ခြဲျခားတာမွန္သမွ် တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ နားမခံႏိုင္ေအာင္ က်ယ္ေလာင္လွတယ္။ သူတို႔ဘဲ ေပါင္းၾကတယ္၊ ယူၾကတယ္၊ ေနာက္ ဆဲၾကတယ္၊ ကြဲၾကတယ္။ လူ႔သဘာဝကေန ပိုးမႊားသဘာဝဆီ ဦးတည္ေနပါသလား။

ေျမပံုမွာ ႏိုင္ငံရယ္၊ တိုင္းရယ္၊ ျပည္နယ္ရယ္၊ ေနာက္ဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုလား သူပိုင္ဆိုလား၊ ဘာေတြ ဘယ္လိုခြဲခြဲ၊ ေရာဂါ-ေဝဒနာေတြကိုေတာ့ အမိန္႔အာဏာနဲ႔ ဖိႏွိပ္-တားျမစ္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ စစ္္ကုိင္းတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းမွာရွိတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြလည္း ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ နဲ႔ နာဂေတာင္တန္းက လူေတြမွာ ရွိၾကတယ္။ ေသြးအား၊ ဗီတာမင္ နည္းတာေတြ တူတယ္။ စိတ္ေသာကေတြ တူတယ္။ လိင္ကေန ကူးစက္ေရာဂါေတြ တူတယ္။ ဝမ္းေလ်ာ-ဝမ္းပ်က္ တူတယ္။

မတူတာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ အဆိပ္ပါတဲ့ေျမြ မရွိဘူး။ ေမြးစကေလး ေမးခိုင္ေရာဂါ၊ အရင္က မၾကာမၾကာ ေတြ႔ခဲ့တယ္။ ဒုကၡသည္ ေဆးခန္းမွာ လာေမြးတာ အခုထိ ကေလး ၂၅၇ ေယာက္မွာ ေမးခိုင္တဲ့ကေလး တေရြးသားမွ မေတြ႔ပါ။ အထဲတံုးက ကေလးဖြါးျပီး၊ သားဦးဆိုရင္ မေအမွာ ႏို႔နာ ေပါက္တာ ၃ ေယာက္၊ ၁ ေယာက္ေလာက္ အထိကို ကုေပးခဲ့ရတာ။ အခု အားလံုးေပါင္း ၃ ေယာက္ထက္ ပိုမေတြ႔ေသးဘူး။ ျပည္နယ္က လာသူေတြ အေတာ္ ေကာင္းပံုရတယ္။ “ကံ” ေျပာတာ။ “မိခင္-ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး” ေတာ့ မသိပါ။

အထဲတံုးက Hydrocele မုတၲ နဲ႔ Hernia အူက် ဆိုတာ ေပါသလား မေမးနဲ႔။ ဆရာဝန္ျဖစ္စေတြ လက္ေတြ႔ သင္ဘို႔ အေကာင္းဆံုး ေရာဂါေတြဘဲ။ မံုရြာ၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းမွာ အစာအိမ္ေပါက္တာ ခဏခဏ ခြဲေပးရတယ္။ အခု ရွာမွရွား။ အူအတက္လည္း အထဲမွာ မ်ားေပမဲ့ အခု ၂ ေယာက္စ၊ ၃ ေယာက္စသာ ရွိတယ္။ ေယာက္်ားေလး ငယ္ငယ္ေတြ ဆီးအိမ္မွာ ေက်ာက္တည္တာ ငါန္းဇြန္-ျမိဳ႕သာ-ပုလဲဘက္မွာ အေတာ္မ်ားတယ္။ ဒီမွာ တခါမွ မလာေသးဘူး။ ကေလးေတြမွာ ပန္းငံုတာ Phimosis ၾက ဒီက အေတာ္ကို ပိုမ်ားတယ္။ TB ကေတာ့ တိုင္းျပည္က ထြက္ေျပးလာလည္း မသက္သာပါ။ အထဲကေန ပါလာတာေရာ။ အသစ္ကူးခံရတာေရာ။ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ HIV ဘယ္ဆီမွာ ျဖစ္ျဖစ္ (အာရွတိုက္မွာ) အတူတူပါ။

သုေတသနေတြကို ျပန္ေကာက္ပါရေစ။
“ဗီတာမင္ B သည္ ႏွလံုးေရာဂါကို သက္သာေစသည္။”
“ဗီတာမင္ E သည္ အရက္မေသာက္သူမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ အသဲအဆီမ်ားေရာဂါ ကုသရန္ အလားအလာေကာင္း။”
“ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ဗီတာမင္ D မ်ားမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေစာ ေမြးျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္။”
“ပန္းနာရွိသည့္ကေလးမ်ား ဗီတာမင္ D နည္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။”
“ဗီတာမင္ D သည္ ခုခံအားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ ေရာဂါမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းသည္။”

ဗီတာမင္ေတြကို အျမဲအေကာင္းေတြခ်ည္းလို႔ ထင္ၾက၊ သတ္မွတ္ၾတတယ္။ A မ်ားသြားရင္ေတာ့ မေကာင္းျပန္ဘူး။ C ကို မ်ားမ်ား ေပးတာ ဘာမွ မျဖစ္ဘူးလို႔ အစဥ္တစိုက္ နားလည္ထားရာကေန တေန႔ကဘဲ “ဗီတာမင္ C ႏွင့္ E မ်ားစြာ ေပးျခင္းသည္ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္။” လို႔ သုေတသနတခု ထြက္လာျပန္တယ္။

“ေကာက္ခ်က္ကို ခုန္ခ်သလို ဒေရာေသာပါး မလုပ္အပ္ဘူး။” လို႔ ဆိုပါတယ္။ သုေတသနေတြကို အထူးျပဳ ေလ့လာသူေတြက လြဲရင္ ေခါင္းစဥ္သာ ဖတ္ျပီး၊ မွတ္ယူၾကတာ မ်ားတယ္။ သတင္းသမားေတြဆိုတာက ဖတ္တဲ့လူကို ဖမ္းစားဘို႔သာ အဓိကမို႔ မ်က္လံုးက်ယ္၊ ပါးစပ္ဟေစေအာင္သာ သုေတသနသတင္းကို ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဆြဲေဆာင္ တတ္ၾကတယ္။ စာတမ္းတခုလံုး မဖတ္ရင္ တခါတေလ သုေတသန ဆိုလိုခ်က္ ပ်က္ေရာ။

သုေတသနဆိုတာ မ်ားမ်ားကို လုပ္ႏိုင္ေလေလ အမွန္နဲ႔ နီးစပ္ေလ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတာင္ ဘယ္သူေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္တံုးက ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကို သုေတသနလုပ္သလဲ လိုေသးတယ္။ ဥပမာ ယမုန္နာေဆးခန္းေလးမွာ ကေလးဖြါးတာကို စာရင္းခ်ၾကည့္ရေအာင္။
• ေမြးလူနာ ၅ဝ ေယာက္ထဲကေနတြက္ရင္ ေယာက္်ားေလး ၄ဝ% နဲ႔ မိန္းကေလး ၆ဝ%၊
• ေမြးလူနာ ၁ဝဝ ေယာက္ထဲကေနတြက္ရင္ ေယာက္်ားေလး ၄၃% နဲ႔ မိန္းကေလး ၅၇%၊
• ေမြးလူနာ ၂၅၇ ေယာက္ထဲကေနတြက္ရင္ ေယာက္်ားေလး ၄၇႕၇% နဲ႔ မိန္းကေလး ၅၂႕၃%၊

ဒီကိန္းဂဏန္းေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ လူနာေတြရဲ႕ ၉ဝ% ဟာ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြမို႔ ခ်င္းေတြဆို ဒါမွန္တယ္လို႔ ေျပာတာလဲ တစိတ္တပိုင္းသာ မွန္ေသးျပန္တယ္။ ေဒလီမွာ ေနၾကရတဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြဟာ ခ်င္းေတာင္မွာ ေနၾကရတံုးကလို၊ ေနရ၊ စားရတာ မတူျပန္လို႔၊ စိတ္နဲ႔ ရုပ္ေပၚအေပၚမွာပါ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရတာေတြမွာပါ မတူၾကပါ။

ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ တိတိက်က် သုေတသန ဆိုတာေတြနဲ႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ကုိယ္ေတြ႔ေတြ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရမယ္။ “မ်ား-မ်ားလာတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြကိုလည္း အားကိုးပါ။ သုေတသန ဆိုတိုင္းလည္း ကိုင္းရိႈင္းဘို႔ ဆႏၵမေစာပါနဲ႔။” သုေတသနေတြကိုလည္း သတင္းေရာင္းစားတာထက္မက အေလးအနက္ ေလ့လာရပါမယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၉-၅-၂ဝ၁ဝ

Read more...

Amniotic Sac အထူ နဲ႔ အပါး

“တရြာသားကို ရည္းစားလုပ္ေတာ့ လြမ္းရတတ္သည္။ ပဝါပါးကို ၾကက္သားထုပ္ေတာ့ စြန္းတတ္သည္။” အထဲကဟာ လူျမင္ေစခ်င္လ်င္ အကႌ်ပါး ဝတ္ၾကသည္။ အခုေခတ္မွာ အပါးပင္လွ်င္ မဝတ္ခ်င္ၾကေတာ့ပါ။ စကၠဴပါးပါး၊ အဝတ္ပါးပါး၊ ပါးေသာအရာမ်ားသည္ ေပါက္ျပဲလြယ္သည္။ လံုေအာင္ မဖံုးႏိုင္ပါ။

ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ဝန္-ေရျမြာအိတ္ဟာ ပါးေပမဲ့ သေႏၶသားကို လံုေအာင္ဖံုးျပီး၊ ေကာင္းေကာင္း ကာကြယ္ႏိုင္တယ္။ ပါးတယ္ ဆိုတိုင္း အားနည္းခ်က္ မဟုတ္သလို၊ ထူတိုင္းလဲ အားသာခ်က္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္ပါမယ္။ “သိပ္ထူတဲ့ေကာင္” ဆိုတာ ႏွိမ္ေျပာခံရတာပါ။ တံတိုင္းထူၾကီးေတြ၊ နံရံျမင့္ၾကီးေတြေဆာက္တဲ့ အေလ့က ေရွးက်သြားပါျပီ။

လူေတြလုပ္တဲ့ နံရံေတြဟာ လံုေအာင္သာ လုပ္ေပးတယ္။ ဒါေတာင္ ကိုယ့္ကုိယ္ကို (ဗြီအိုင္ပီ) လုပ္သူေတြဟာ တံတိုင္းေပၚမွာ ပုလင္းကြဲေတြပါ စိုက္ထားရေသးတာ။ (ဗြီဗြီအိုင္ပီ) ေနရာေတြၾက ပုလင္းကြဲနဲ႔ မရလို႔၊ ဓါတ္ၾကိဳးေတြ တပ္ထားရေသးတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဝိုင္ယာ ဝင္းထရံ Electric fences ဟာ (မာ့ခ္တြိန္း) ေရးခဲ့တဲ့ “အာသာဘုရင္ၾကီး ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္ရေသာ ယန္းကီး တေယာက္” ဝတၲဳထဲမွာ ပါခဲ့တာမို႔ ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္သြားျပီ။ (စီနီယာ-ဗြီအိုင္ပီ) ေတြက ဥမင္လိႈင္ေခါင္း တူးတာ ဝါသနာပါၾကတယ္။

လူမွာေတာ့ အဖံုးအကာေတြက လံုျခံဳေအာင္ ဖံုးအုပ္ေပးတဲ့ျပင္၊ သဏၭာန္ေပၚေအာင္လဲ ေဖၚေဆာင္ေပးတယ္။ လိုအပ္ရင္ သင့္တာေတြ ဝင္ေစ-ထြက္ေစအာင္ဆိုတဲ့ ရႈတ္ေထြးတဲ့ တာဝန္ကိုပါ လုပ္ေပးေသးတယ္။ ေမြးကတည္းကေန ေသတဲ့အထိ ရွဴလိုက္တဲ့ေလကို သန္႔သြားေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အလုပ္ကို အဆုပ္ထဲက အင္မတန္ ပါးလႊာတဲ့ Alveoli ေခၚတဲ့ ေလအိပ္ေလးေပါင္း သန္း ၃ဝဝ ကေန လုပ္ေပးတယ္။ Gas exchange “ေလ လဲလွယ္ေရးဌာန” ေပါ့။ ႏွစ္လမ္းသြား တာဝန္ယူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ ပါးသလဲဆိုရင္ (မိုက္ခေရာင္) ၂ဝဝ-၃ဝဝ သာ အထူရွိတယ္။ (မိုက္ခေရာင္) ဆိုတာ ၁ မီတာရဲ႕ ၁ သန္းပံု ၁ ပံု ေျပာတာ။ စကားမွာ “အေတာ္ပါးတဲ့ေကာင္” ဆိုတာ အကင္းပါးတာကို ေခၚတာမို႔ ခ်ီးက်ဴးရာ က်တယ္။

လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာ အဖံုးအကာေတြ ေနရာတကာ ရွိတယ္။ လက္ဖမိုးမွာက အေရပါး၊ လက္ဖဝါးမွာ အေရထူ။ ႏုတ္ခမ္း၊ မ်က္ခမ္း၊ ေမြးလမ္း တို႔မွာ ႏိုင္လြန္စလို ပါးျပီး၊ ပိုးလို ေခ်ာတဲ့ အဖံုးလႊာရွိတယ္။ လူမွာ အထူဆံုး၊ ေခါင္းကိုဖံုးတဲ့ ဦးေရခြံဟာ ငါးထပ္ရွိတာ။ ေဘာလံုးသမားေတြၾက ထူယံုမကဘူး၊ မာေသးတယ္။

အေရျပားရဲ႕ ေနာက္အလုပ္တခုက ကိုယ္ထဲက ေရနဲ႔ ဆားကို စြန္႔ထုတ္ေပးတယ္။ နဖူးကေခြ်း ပါးစပ္ထဲက်ေအာင္ အလုပ္ လုပ္ရသူမ်ားက ငံတာသိၾကတယ္။ ထမင္းခ်က္ရင္ မ်က္စိထဲ ေခြ်းဝင္တဲ့ အိမ္ရွင္မေတြ ငရုပ္သီး မကိုင္ဘဲ စပ္ၾကရတယ္။

(လီယို-ေတာ္လ္စထြိဳင္) ဝတၴဳေတြကို ဆယ္တန္း ျပ႒ာန္းစာအုပ္ လုပ္ဖူးတယ္။ တပုဒ္မွာ “လက္မွာ အသားမာ မရွိရင္၊ ထမင္းမေၾကြးဘူး” တဲ့။ အသားမာေတြ ရွိေနေအာင္ အလုပ္လုပ္တာေတာင္မွ ထမင္းဝေအာင္ မစားရတာကိုေတာ့ အခုေခတ္ စာေရးဆရာေတြက (ဆင္ဆာ) လြတ္ရင္ ေရးၾကေစခ်င္တယ္။

ပါးလြလြေလး ေနာက္တခုကေတာ့ ေက်ာက္ကပ္ထဲက Bowman's capsule ျဖစ္တယ္။ လူ႔ေက်ာက္ကပ္ဟာ ေရစစ္နဲ႔ တူတယ္။ ေရစစ္ဆိုတာ အဝတ္စ ျဖဴျဖဴေလးကို နခမ္းမွာ သြပ္ၾကိဳးဝိုင္းေလး ထည့္ခ်ဳပ္ျပီး၊ ေအာက္မွာ ခြ်န္ေနေအာင္ ဆက္ခ်ဳပ္တားတာ။ အေပၚကေန ေရေလာင္းထည့္ရင္ အနယ္-အမံႈေတြကို ေအာက္မက်ေအာင္ စစ္ေပးမယ္။ ပရိကၡရာ (၈)ပါးထဲမွာလဲ “ပရိသာဝန” ဆိုတာ ေရစစ္ပါ။ ေရစစ္နဲ႔ စစ္တာခ်င္း တူေပမဲ့ ေက်ာက္ကပ္က လိုခ်င္တာေတြကို ခ်န္ထားျပီး၊ မလိုတာေတြကို စစ္ထုတ္ျပစ္တာမို႔ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးကို (ေဘာမင္း-ကက္ပ္ဆူးလ္) ကေန လိုခ်င္တာေတြ စစ္ထားျပီး၊ မလိုတာေတြ ထုတ္ေပးလိုက္ေတာ့ “ဆီး” ျဖစ္လာရတယ္။

နယ္နိမိတ္ေတြကို ျမစ္ေတြ၊ ေတာင္ေတြ၊ ပင္လယ္-ေရအိုင္ကမ္းေျခစတဲ့ သဘာဝ နယ္ျခားေတြနဲ႔၊ ဒါေတြမရွိရင္ နယ္ျခား မွတ္တိုင္ေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို မေက်ာ္ရဘူးလို႔ ဥပေဒနဲ႔ တားထားေပမဲ့ သိတဲ့အတိုင္း ဗမာျပည္မွာ နယ္စပ္တိုင္းကေန ေန႔တိုင္း၊ ဝင္-ထြက္ႏိုင္ၾကတယ္။ ထိုင္းနဲ႔ မေလးရွားကို ေက်ာက္ကပ္လိုဘဲ တဖက္သတ္ဘဲ သြားတယ္။ ကန္ေတာ့ပါရဲ႕ ထြက္ေနသူေတြကို ဆီး လို႔ ေျပာခ်င္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ရွိရင္ လိုတာေတြကိုပါ ထုတ္ျပစ္တာမို႔ Albumin (ပရိုတင္း) ေတြပါ ဆီးထဲ ပါသြားေနတယ္။ တိုင္းျပည္က ေက်ာက္ကပ္နာနဲ႔ တူေနတာမို႔ ေဆးကုရေနရတယ္။

အိႏၵိယ နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ေတြကေတာ့ အဆုပ္ထဲက ေလအိပ္နံရံနဲ႔ ဆင္တယ္။ အဝင္ေရာ၊ အထြက္ေရာဘဲ။ ျပန္ေျပာင္း-ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတာက အာသန္-ကသည္းသူပုန္ နဲ႔ ေခၚေတာကုလားေတြ လာေစ၊ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ့္ ႏိုင္ငံသားေတြ ထြက္ေစ။ (ေအာက္စီဂ်င္) ကို ထုတ္ျပီး၊ (ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္) ကို စုပ္ယူတာမ်ိဳး။ ဒီေရာဂါလဲ တပါထဲ ကုရမွာဘဲ။

အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္ကေတာ့ ဘာနဲ႔တူလည္းဆိုရင္ “မီးနီရပ္ကြက္” မွာ (ကြန္ဒြန္) မပါတဲ့လူကုိ ဧည့္ခံေနရသလိုဘဲ။ မရွိလို႔ လုပ္စားပါတယ္။ ကုမရတာနဲ႔ ညားေနရရွာတယ္။ ခုခံအားကိုပါ ဖ်က္ဆီးတယ္။ လက္ယပ္ကလည္း ေခၚေနၾကေသးတာ။ ခုထိ ကုမရေသးဘူး။

“အမွန္နဲ႔ အမွားၾကားမွာ ပါးပါးပါးေလးသာ ျခားတယ္” လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။ လံုျခံဳေအာင္ စည္းတား ထားခဲ့ေပမဲ့ ဒႆဂီရိက သီတာမင္းသမီးကို ခိုးသြားႏိုင္ခဲ့တယ္။ တံတိုင္းျမင့္မွာ ပုလင္းကြဲ စိုက္တာနဲ႔ မလံုျခံဳပါ။ ေအာက္စီဂ်င္နဲ႔တူတဲ့ ေလာင္စာ-စြမ္းအင္ေတြက ေျပာင္းျပန္ ထြက္ေနတာမို႔ ဓါတ္ၾကိဳးလည္း မဆင္ႏိုင္ပါ။ Supermax ဆိုတာ ကုန္တိုက္ မဟုတ္ဘူး။ High Security Prison အထူး-လံုျခံဳ-တင္းၾကပ္တဲ့ အက်ဥ္းစခန္းကို ေခၚတာ။ Guantanamo ပင္လယ္ေအာ္က ဟာမ်ိဳး ေပါ့ဗ်ာ။ ေဝဖန္တာ၊ ကန္႔ကြက္တာကို ေလးစားရမွန္း သိေတာ့ ဒါလဲ ပိတ္ရေတာ့မယ္။ (ဘာလင္) တံတိုင္းဟာ ၂၈ ႏွစ္သာ ခံတယ္။ ေဆြးေျမ့လို႔ ပ်က္သြားတာ မဟုတ္ပါ။ တံတိုင္းခတ္စရာမလိုေအာင္ လုပ္ၾကလို႔ပါ။ ေျမေအာက္ (ဘန္ကာ) ထဲ ပုန္းေနတဲ့ အာဏာရွင္ ဘယ္ေရာက္သြားျပီလဲ။

ဗမာျပည္ကို ေရျမႊာအိပ္နဲ႔သာ ကာကြယ္ဘို႔ သင့္တယ္ မဟုတ္ပါလား။ အဆုပ္လည္း ေကာင္းၾကပါေစ၊ ေက်ာက္ကပ္လည္း ေကာင္းၾကပါေစ။

Dr. တင့္ေဆြ
၁၂-၅-၂ဝ၁ဝ


Read more...

Beautiful hospitals အလိုလို ပိုေနသူမ်ား ႏွင့္ အသက္ပို မရွိတဲ့ ဆင္းရဲသားလူနာမ်ား

Court directs Apollo to give free treatment to poor
ျပည္တြင္းကေန အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳႏိုင္တဲ့ အြန္လိုင္း လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္မွာ ဒီသတင္းတခု ဖတ္ရပါတယ္။

“ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား ေဆးကုသခန္းမ်ား အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ထူေထာင္ လာခဲ့ၾကသလုိ ျပည္ပ ေဆး႐ံုမ်ားမွလည္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီး ျပႀကီးမ်ားတြင္ ပ႐ိုမိုးရွင္း ျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လူနာမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္လာၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ဘန္ေကာက္နဲ႔ စင္ကာပူက ေဆး႐ံုေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ႐ံုးခြဲေတြ ဖြင့္ၾကတယ္။ သည္က လူေတြကို ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ စသည္ျဖင့္ ပို႔ေပးၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေဆးသြားကုရတာ ေဆးသြားစစ္ ရတာကိုက ဂုဏ္တစ္ခုပဲေလ။ ကုသပံု ကုသနည္းလည္း ကြာတာ ရွိသလုိ ဝန္ေဆာင္မႈ ကလည္း ကြာေတာ့ ပိုက္ဆံရွိတဲ့ သူေတြက ကုၾကတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕လည္း ပိုက္ဆံရွိတယ္ဆိုေတာ့ ေရာဂါေပါင္းစံုက အလိုလိုရွိလာၾကတယ္။

ေရာဂါဆိုတာကေတာ့ ရွာၿပီဆိုရင္ ရွိတာပဲကိုး၊ အဲသည္ေတာ့ ပိုက္ဆံရွာတဲ့ သူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ေဆး႐ံုေတြက ျမန္မာျပည္ထဲ ေရာက္လာၿပီး မားကက္ခ်ဲ႕ၾကတဲ့ သေဘာပဲ စကားျပန္ ထားေပးတယ္။ ျမန္မာဆရာဝန္ ထားေပးတယ္။ ျမန္မာနာ့ပ္စ္ ထားေပးတယ္ ဆိုေတာ့ လူနာက ေျပာလို႔ဆိုလို႔ ေကာင္းေတာ့ ႀကိဳက္တာေပါ့ေလ။ ေဆးကုၿပီးၿပီ ဆိုရင္လည္း ေရွာ့ပ္ပင္ ထြက္ၾကတာတို႔၊ အလည္ အပတ္ သြားၾကတာတို႔က ရွိေသးတာကိုး၊ အသည္း အသန္လူနာ၊ ေသေကာင္ေပါင္းလဲလူ ဆိုရင္ေတာ့လည္း ဒါေတြဘယ္လုပ္ႏိုင္မလဲ၊ တကယ္ေတာ့ ကုိယ့္တိုင္းျပည္က ဆရာဝန္ႀကီးေတြ မေတာ္လို႔မွ မဟုတ္တာ'ဟု လူနာေဟာင္း တစ္ဦးမွ လွ်ပ္တစ္ျပက္သို႔ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။”

ကြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ႏိုင္သ၍ ေန႔တိုင္း Health News Update ကို တင္ေပးေနပါတယ္။ ၂၃-၉-၀၉ ေန႔က က်န္းမာေရး သတင္းတခုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးပါရေစ။

သတင္းက ေဒလီရွိ နာမည္ၾကီး-ေစ်ၾကီး-အဆင့္ျမင့္ အပိုလို ေဆးရံုၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ (အပိုလို) ဟာ (ဖိုက္စတား) အဆင့္ ေဆးရံုၾကီးပါ။ အခန္းခကိုက (ဖိုက္စတား)ေဟာ္တယ္ခန္းခလို ေပးရလို႔ပါ။ ေကာင္းတာကေတာ့ ေကာင္းလြန္းပါတယ္။ ကမၻာအရပ္ရပ္က လူနာေတြ လာေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနတဲ့ နာမည္အၾကီးဆံုး ေဆးရံုတရံုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကေန႔ ေဒလီ High Court တရားရံုးကေန ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ၾကားနာ စစ္ေဆးအျပီး၊ အပိုလိုေဆးရံုမွာ ဆင္းရဲတဲ့ လူနာမ်ားအတြက္ အတြင္းလူနာ ကုတင္ ၃၃%၊ အျပင္လူနာ ၄၀% သတ္မွတ္ေပးဘို႔၊ ေနာက္ျပီး အဲလိုလုပ္ဘို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့ ကာလအတြက္ ဒဏ္ေငြ ရူးပီး ၂ သိန္း (US$ 4,100) ခ်မွတ္လိုက္ပါေသးတယ္။ ေဒလီအစိုးရ ကိုလည္း အဲဒီအတိုင္း ေဆးရံုက လိုက္နာျခင္း ရွိ-မရွိ MS ေဆးရံုအုပ္ တဦးနဲ႔ စစ္ေဆးေစရန္ ဆိုတဲ့ အမိန္႔ပါ ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

အိႏၵိယလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဆင္းရဲသူေတြ မ်ားလြန္းတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ ထည့္မတြက္လို႔ မရပါ။ အဲလို အဲလို ျဖစ္လာဘို႔ဆိုတာက တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ “က်န္းမာေရးဟူသည္ လူတိုင္းအတြက္ အေျခခံ ခံစားခြင့္ ျဖစ္သည္” ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ကိုင္စြဲ တိုက္ယူမဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ အခင္းအက်င္းဆိုတာေတြ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနမွသာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါမယ္။

တင့္ေဆြ
၉-၁၀-၂၀၀၉


Read more...