Monday, December 27, 2010

Hippocratic Oath (ဟစ္ပိုခေရးတီးစ္) ပဋိညာဥ္

• I promise that my medical knowledge will be used to benefit people’s health; patients are my first concern. I will listen to them, and provide the best care I can. I will be honest, respectful, and compassionate towards them.
• ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေဆးပညာသည္ လူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ အသံုးခ်ပါမည္ကို ကတိေပးပါသည္။ လူနာသည္ ပဌမ ဦးစားေပး ျဖစ္သည္။ သူတို႔ေျပာသည္ကုိ နားေထာင္၍ တတ္စြမ္းသေရြ႕ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။ ရိုးသားေသာ ကရုဏာျဖင့္ ေလးစားျခင္းကို ရယူပါမည္။

• I will do my best to help anyone in medical need, in emergencies. I will make every effort to ensure the rights of all patients are respected, including vulnerable groups who lack means of making their needs known.
• မည္သူ႔ကိုမဆို အေရးေပၚ က်န္မာေရး လိုအပ္ခ်က္ ရွိလာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး အကူအညီေပးပါမည္။ လိုအပ္ခ်က္ မျပည့္စံုၾကေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ရလြယ္ၾကသူမ်ား အပါအ၀င္ လူနာတို႔၏ အခြင့္အေရးကို မည္သည့္ အခါမဆို ေလးစားပါမည္။
• I will exercise my professional judgment as independently as possible, uninfluenced by political pressure or the social standing of my patient. I will not put personal profit or advancement above my duty to my patient.
• ကြ်ႏ္ုပ္၏ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္အား ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ကင္းပလွ်က္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လြတ္လပ္စြာ ခ်မွတ္ပါမည္။ လူနာအတြက္ ထမ္းရြက္မႈအေပၚမွာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ရာထူး တိုးျခင္းတို႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါ။
• I recognize the special value of human life, but I also know that prolongation of life is not the only aim of health care. If I agree to perform abortion, I agree it should take place only within an ethical and legal context.
• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လူ႔အသက္၏ အထူးအေရးပါမႈကို သိရွိပါသည္။ သို႔တေစ အသက္ဆက္လက္ ရွင္သန္ေရးဆိုသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ တခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မဟုတ္သျဖင့္ အကယ္၍ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္လာပါက ဥပေဒေၾကာင္း အရလည္းေကာင္း က်င့္၀တ္ အရလည္းေကာင္း ညီညြတ္ေစပါမည္။
• I will not provide treatments that are pointless or harmful, or which an informed and competent patient refuses. I will help patients find the information and support they want to make decisions on their care.
• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အက်ိဳးမမ်ားေစေသာ-ဒုကၡေရာက္ေစေသာ-ရွင္းျပသည့္အခါ နားလည္ တတ္သိေသာလူနာမ်ားက ျငင္းဆန္ေသာ၊ ကုသမႈကို မျပဳလုပ္ပါ။ လူနာမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးကာ ကူညီပါမည္။
• I will answer as truthfully as I can, and respect patients’ decisions, unless that puts others at risk of substantial harm. If I cannot agree with their requests, I will explain why.
• အျခားသူမ်ားအား ဒုကၡေရာက္ရန္ မရွိပါက လူနာ၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ေလးစားလွ်က္ တတ္ႏိုင္သမွ် ရိုးသားစြာ ေျဖဆိုပါမည္။ အကယ္၍ ေတာင္းဆိုခ်က္က မျဖစ္ႏိုင္ပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ ျငင္းရသည္ကို ရွင္းျပပါမည္။
• If my patients have limited mental awareness, I will still encourage them to participate in decisions as much as they feel able. I will do my best to maintain confidentiality about all patients.
• အကယ္၍ လူနာသည္ စိတ္ခြန္အား မျပည့္မီပါက စိတ္မွန္သူမ်ားအလား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ရန္ အားေပးပါမည္။
ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လူနာမ်ား၏ အတြင္းေရးကိစၥမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းသိမ္းေပးပါမည္။
• If there were overriding reasons preventing my keeping a patient’s confidentiality I will explain them, I will recognize the limits of my knowledge and seek advice from colleagues as needed. I will acknowledge my mistakes.
• အကယ္၍ ထိုသို႔ လုပ္မျဖစ္ေသာ အေျခအေနရွိပါက ကြ်ႏ္ုပ္၏ အသိနည္းမႈအား ရွင္းျပပါမည္။ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကို ရယူပါမည္။ အမွားကို ၀န္ခံပါမည္။
• I will do my best to keep myself and my colleagues informed of new developments, and ensure that poor standards or bad practices are exposed to those who can improve them.
• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ မိတ္ေဆြမ်ားအား အသစ္ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ေျပာျပေပးေနလွ်က္ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ကာ တိုးတက္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
• I will show respect for all those with whom I work and be ready to share my knowledge by teaching others what I know. I will use my training and professional standing to improve the community in which I work.
• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဖက္မ်ားအား ေလးစားသမႈျဖင့္ မိမိသိရွိ တတ္ၾကြမ္းမႈမ်ားကို မွ်ေ၀ သင္ၾကားေပးပါမည္။ မိမိ၏ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တိုးတက္လာေစရန္ တတ္ၾကြမ္း နားလည္မႈမ်ားကို အသံုးခ်သြားပါမည္။
• I will treat patients equitably and support a fair and humane distribution of health resources. I will try to influence positively authorities whose policies public health.
• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လူနာမ်ားအား က်န္းမာေရး အရင္အျမစ္မ်ားကို လူ႔အသိျဖင့္ အညီအမွ် ေ၀ငွေပးကမ္းပါမည္။ လူထု က်န္းမာေရး ေပၚလစီ ခ်မွတ္သူမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္ေစပါမည္။
• I will oppose polices which breach internationally accepted standards of human rights. I will strive to change laws that are contrary to patients’ interests or to my professional ethics.
• ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ရာ ေရာက္သည့္ ေပၚလစီမ်ားကို ဆန္႔က်င္ သြားပါမည္။ လူနာမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ ေဆးပညာ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစရန္ ၾကိဳးပမ္းပါမည္။
• While I continue to keep this Oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of the Art, respected by all, in all times.
• ဤပဋိညာဥ္ကို မက်ိဳးမေပါက္ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းပါက သာယာ ခ်မ္းေျမ့သည့္ ဘ၀ကို ရရွိလွ်က္၊ ေဆးကုသျခင္း အတတ္ျဖင့္ လူအမ်ား၏ ေလးစားမႈကို အစဥ္ရယူႏိုင္သူ ျဖစ္ပါေစေသာ၀္။

Read more...

Sunday, December 26, 2010

Research and Experience သုေတသန ႏွင့္ ကုိယ္ေတြ႔

“ကုိယ္ေတြ႔” ဆိုတာ လူတိုင္းမွာ ရွိတယ္။ ကုိယ္တိုင္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားတာ ေရးရင္ Memoirs ကုိယ္ေရး အတၳဳပၸတၱိ ေခၚတယ္။ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးကို အေျခခံတဲ့ Based on real story စာအုပ္-ရုပ္ရွင္ေတြလဲ အမ်ားၾကီး။ ကုိယ္တိုင္ ေတြ႔ပါတယ္-ျမင္ပါတယ္လို႔ Witness ကေန တရာရံုးမွာ သက္ေသထြက္တာမ်ိဳး။ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ Testimony လုပ္တာမ်ိဳး။ ဒါေတြက တဦးခ်င္းစီရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔ သက္သက္ပါ။ “ဟုတ္တယ္-မွန္တယ္” ဆိုတာကို က်မ္းက်ိန္တာတို႔၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္တို႔နဲ႔ “မဟုတ္ရင္ေတာ့လား” ဆိုတာျပီး၊ “အမွန္ခိုင္းတာမ်ိဳး” ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ပညာနယ္ပယ္တခုမွာ “ေဆးကုတာ” ဆိုပါစို႔ ႕႕႕ ပညာရပ္က သိပၸံျဖစ္တာမို႔ စမ္းသပ္မႈေတြ၊ သီအိုရီေတြ၊ အကိုးအကား၊ သုေတသန စတာေတြဟာ အေျခခံလဲ ျဖစ္တယ္၊ မွန္-မမွန္ရဲ႕ “ေပတံ” လဲ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ့ အႏွစ္ႏွစ္ အလလက ကုိယ္တိုင္ ေတြ႔ရ-ၾကံဳရတာေတြ။ တေယာက္ထဲကေန အမ်ားၾကီးကို ေတြ႔လာတာမ်ိဳးပါ။ က်မ္းမတိုက္ဘဲ ေရးၾက-ေျပာၾကတယ္။ လက္မခံလဲ ေဗြမယူတာမ်ိဳး။

သုေတသနေပမဲ့ ေဗြယူခ်င္စရာေတြ ရွိတယ္။ ေရွ႕ေနာက္ မညီတာ မၾကာခဏ ေတြ႔ရတတ္တယ္။ ဆိုပါစို႔ တေလာက “ငရုပ္သီး စားရင္ (ကယ္လိုရီ) သံုးျပစ္တာမို႔ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ေစတယ္” တဲ့။ ေနာက္ တဖက္ကေန ၾကည့္ရင္ အစပ္တို႔ ဟင္းခပ္ အေမႊးအၾကိဳင္တို႔မွာ အာဟာရတန္ဘိုးဆိုတာ မည္ကာမတၲသာ ပါေပမဲ့၊ သူ႔အစြမ္းက စားခ်င္စိတ္ကို ဆြေပး-ျခဴေပးႏိုင္လို႔ စားဝင္ေစတယ္။ စားေတာ့ ဝတာေပါ့။ ဘာကို ယူမလဲ။ အစပ္မပါရင္ စားမဝင္သူေတြ အမ်ားၾကီးထဲ ကြ်န္ေတာ္လည္း ပါတယ္။ ခရီးက သြားရဖန္မ်ားေတာ့ ေနရာေဒသေတြ အေၾကာင္း ေနာေက်ေနလို႔ ဥေရာပ ဘယ္ေနရာ သြားသြား ငရုပ္သီးကို ငါးေျခာက္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ငါးပိနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာ္ေလွာ္ ယူသြားမွ စားရတာ တင္းတိမ္တယ္။ (က်ဴနာ-ဆင္းဒဝစ္ရွ္) ကိုလဲ ဒါေလးနဲ႔ တြဲစားလိုက္တာဘဲ။

Social Science လူမႈေရးသိပၸံ ပညာရွင္ေတြကေန ဂဃနဏ ေလ့လာျပီး၊ သီအိုရီ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေကာက္ခ်က္ဆြဲတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္တယ္။ ပါေမာကၡ တဦးကေန အဲလိုလုပ္ျပီး၊ ေရးလိုက္တာဟာ အျမဲတန္း မမွန္ႏိုင္ဘူး။ မွားသြားရင္ ေနာက္တခါ ဂဃနဏ ေလ့လာျပန္ျပီးသကာလ၊ စာတအုပ္ ထပ္ထုတ္ႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးဟာ တခါ လြဲသြားရင္ “ေျမာင္းထဲ ေရာက္သြားျပီ” လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ သိပၸံမွာေတာ့ (ဒါဝင္) တို႔ (နယူတန္) တို႔ကို လွန္ဘို႔ မလြယ္ေသးဘူး။

ေဆးပညာမွာ “တေနရာနဲ႔ တေနရာ ဘယ္ဟာမွ မတူပါလား” ဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။ ဗမာျပည္မွာ ဘာေတြ ေပါလဲ။ ေျမြ ေပါတယ္။ ငွက္ဖ်ား မ်ားတယ္။ ဘာေတြ ရွားလဲ ေဆးေကာင္း ရွားတယ္။ စားေကာင္း ေသာက္ဘြယ္ ဝယ္ႏိုင္သူ မမ်ားဘူး။ တျခား တိုင္းျပည္ေတြမွာ ဗမာေျမြ မရွိလို႔၊ ေျမြေဆးကို ဗမာျပည္မွာ ထုတ္မွ ထိေရာက္ပါတယ္။ သူမ်ားဆီမွာ 3D computer graphics လုပ္ေနၾကခ်ိန္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ရွိတဲ့ 3D ဆိုတာက (TB, Malaria, HIV-AIDS) ေရာဂါၾကီး သံုးမ်ိဳး။ အသံထြက္ဘဲ တူတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ဆရာဝန္ေတြကို TB အေၾကာင္း သိပ္သင္မေပး ၾကေတာ့ဘူးတဲ့။ ျမန္မာျပည္က ေဆးေက်ာင္းသားမ်ား သိပ္ကံမေကာင္းၾကပါ၊ ေရာဂါတခု ပိုသင္ေနၾကရရွာတယ္။

အညာေဒသရဲ႕ တျခမ္း၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းမွာ တာဝန္က်ခဲ့တာ မ်ားလို႔ ဒီေဒသမွာ ဘာေတြ ေပါျပီး၊ ဘာေတြ ရွားလဲ ေကာင္းေကာင္း သိတယ္။ လက္လွမ္း မေဝးတဲ့ အညာဧရာဝတီေဘးက အေျခအေနလဲ တီးမိ ေခါက္မိပါေသးတယ္။ ခုေတာ့ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ျခမ္းနဲ႔ ေျမာက္ျခမ္းက လာတဲ့လူေတြနဲ႔ အတူေနရ၊ ေဆးကုေပးရ လုပ္ရျပန္ေတာ့ အသိသစ္ေတြ တိုးလို႔လာ ျပန္တယ္။ ေရာဂါေတြ၊ ေဝဒနာေတြ။ ျဖစ္ေနၾကတာေတြနဲ႔ ျဖစ္အံုးမွာေတြ။

လူေတြကို ရေစတဲ့ ေရာဂါဘယေတြကလဲ ေနရာမတူရင္ ကြဲျပားၾကတာဘဲ။ ကံ နဲ႔ စိတ္ ကို အသာထား၊ ဥတု နဲ႔ အာဟာရမွာ ကြာျခားသြားၾကလို႔ဘဲ။ ေရာဂါပိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကလဲ လူနဲ႔ သိပ္တူၾကတာ။ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ သိပ္ရွာတတ္ၾကတာကလား။ မတူတာက ပိုးေတြ၊ အေကာင္ေတြဟာ လူေတြလို ဗီဇာမလိုဘဲ ဟိုႏိုင္ငံ၊ ဒီႏိုင္ငံကို ကူးခြင့္ ရွိတယ္။ ဒီျပည္-ျပည္နယ္ေတြက စကားမတတ္လဲ စားဘို႔ ေသာက္ဘို႔ မခက္ဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈ မတူတာ အပထား၊ ေတြ႔တဲ့သူနဲ႔ ညားလို႔ရတယ္။ ဘာသာေရး ေဘးခ်ိတ္။ ဥပုသ္၊ တနဂၤေႏြ၊ ေသာၾကာ ဘာမွလိုတာ မဟုတ္ပါ။

ကေန႔ေခတ္မွာ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာေရး၊ အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ခြဲျခားတာမွန္သမွ် တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ နားမခံႏိုင္ေအာင္ က်ယ္ေလာင္လွတယ္။ သူတို႔ဘဲ ေပါင္းၾကတယ္၊ ယူၾကတယ္၊ ေနာက္ ဆဲၾကတယ္၊ ကြဲၾကတယ္။ လူ႔သဘာဝကေန ပိုးမႊားသဘာဝဆီ ဦးတည္ေနပါသလား။

ေျမပံုမွာ ႏိုင္ငံရယ္၊ တိုင္းရယ္၊ ျပည္နယ္ရယ္၊ ေနာက္ဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုလား သူပိုင္ဆိုလား၊ ဘာေတြ ဘယ္လိုခြဲခြဲ၊ ေရာဂါ-ေဝဒနာေတြကိုေတာ့ အမိန္႔အာဏာနဲ႔ ဖိႏွိပ္-တားျမစ္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ စစ္္ကုိင္းတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းမွာရွိတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြလည္း ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ နဲ႔ နာဂေတာင္တန္းက လူေတြမွာ ရွိၾကတယ္။ ေသြးအား၊ ဗီတာမင္ နည္းတာေတြ တူတယ္။ စိတ္ေသာကေတြ တူတယ္။ လိင္ကေန ကူးစက္ေရာဂါေတြ တူတယ္။ ဝမ္းေလ်ာ-ဝမ္းပ်က္ တူတယ္။

မတူတာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ အဆိပ္ပါတဲ့ေျမြ မရွိဘူး။ ေမြးစကေလး ေမးခိုင္ေရာဂါ၊ အရင္က မၾကာမၾကာ ေတြ႔ခဲ့တယ္။ ဒုကၡသည္ ေဆးခန္းမွာ လာေမြးတာ အခုထိ ကေလး ၂၅၇ ေယာက္မွာ ေမးခိုင္တဲ့ကေလး တေရြးသားမွ မေတြ႔ပါ။ အထဲတံုးက ကေလးဖြါးျပီး၊ သားဦးဆိုရင္ မေအမွာ ႏို႔နာ ေပါက္တာ ၃ ေယာက္၊ ၁ ေယာက္ေလာက္ အထိကို ကုေပးခဲ့ရတာ။ အခု အားလံုးေပါင္း ၃ ေယာက္ထက္ ပိုမေတြ႔ေသးဘူး။ ျပည္နယ္က လာသူေတြ အေတာ္ ေကာင္းပံုရတယ္။ “ကံ” ေျပာတာ။ “မိခင္-ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး” ေတာ့ မသိပါ။

အထဲတံုးက Hydrocele မုတၲ နဲ႔ Hernia အူက် ဆိုတာ ေပါသလား မေမးနဲ႔။ ဆရာဝန္ျဖစ္စေတြ လက္ေတြ႔ သင္ဘို႔ အေကာင္းဆံုး ေရာဂါေတြဘဲ။ မံုရြာ၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းမွာ အစာအိမ္ေပါက္တာ ခဏခဏ ခြဲေပးရတယ္။ အခု ရွာမွရွား။ အူအတက္လည္း အထဲမွာ မ်ားေပမဲ့ အခု ၂ ေယာက္စ၊ ၃ ေယာက္စသာ ရွိတယ္။ ေယာက္်ားေလး ငယ္ငယ္ေတြ ဆီးအိမ္မွာ ေက်ာက္တည္တာ ငါန္းဇြန္-ျမိဳ႕သာ-ပုလဲဘက္မွာ အေတာ္မ်ားတယ္။ ဒီမွာ တခါမွ မလာေသးဘူး။ ကေလးေတြမွာ ပန္းငံုတာ Phimosis ၾက ဒီက အေတာ္ကို ပိုမ်ားတယ္။ TB ကေတာ့ တိုင္းျပည္က ထြက္ေျပးလာလည္း မသက္သာပါ။ အထဲကေန ပါလာတာေရာ။ အသစ္ကူးခံရတာေရာ။ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ HIV ဘယ္ဆီမွာ ျဖစ္ျဖစ္ (အာရွတိုက္မွာ) အတူတူပါ။

သုေတသနေတြကို ျပန္ေကာက္ပါရေစ။
“ဗီတာမင္ B သည္ ႏွလံုးေရာဂါကို သက္သာေစသည္။”
“ဗီတာမင္ E သည္ အရက္မေသာက္သူမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ အသဲအဆီမ်ားေရာဂါ ကုသရန္ အလားအလာေကာင္း။”
“ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ဗီတာမင္ D မ်ားမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေစာ ေမြးျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္။”
“ပန္းနာရွိသည့္ကေလးမ်ား ဗီတာမင္ D နည္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။”
“ဗီတာမင္ D သည္ ခုခံအားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ ေရာဂါမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းသည္။”

ဗီတာမင္ေတြကို အျမဲအေကာင္းေတြခ်ည္းလို႔ ထင္ၾက၊ သတ္မွတ္ၾတတယ္။ A မ်ားသြားရင္ေတာ့ မေကာင္းျပန္ဘူး။ C ကို မ်ားမ်ား ေပးတာ ဘာမွ မျဖစ္ဘူးလို႔ အစဥ္တစိုက္ နားလည္ထားရာကေန တေန႔ကဘဲ “ဗီတာမင္ C ႏွင့္ E မ်ားစြာ ေပးျခင္းသည္ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္။” လို႔ သုေတသနတခု ထြက္လာျပန္တယ္။

“ေကာက္ခ်က္ကို ခုန္ခ်သလို ဒေရာေသာပါး မလုပ္အပ္ဘူး။” လို႔ ဆိုပါတယ္။ သုေတသနေတြကို အထူးျပဳ ေလ့လာသူေတြက လြဲရင္ ေခါင္းစဥ္သာ ဖတ္ျပီး၊ မွတ္ယူၾကတာ မ်ားတယ္။ သတင္းသမားေတြဆိုတာက ဖတ္တဲ့လူကို ဖမ္းစားဘို႔သာ အဓိကမို႔ မ်က္လံုးက်ယ္၊ ပါးစပ္ဟေစေအာင္သာ သုေတသနသတင္းကို ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဆြဲေဆာင္ တတ္ၾကတယ္။ စာတမ္းတခုလံုး မဖတ္ရင္ တခါတေလ သုေတသန ဆိုလိုခ်က္ ပ်က္ေရာ။

သုေတသနဆိုတာ မ်ားမ်ားကို လုပ္ႏိုင္ေလေလ အမွန္နဲ႔ နီးစပ္ေလ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတာင္ ဘယ္သူေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္တံုးက ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကို သုေတသနလုပ္သလဲ လိုေသးတယ္။ ဥပမာ ယမုန္နာေဆးခန္းေလးမွာ ကေလးဖြါးတာကို စာရင္းခ်ၾကည့္ရေအာင္။
• ေမြးလူနာ ၅ဝ ေယာက္ထဲကေနတြက္ရင္ ေယာက္်ားေလး ၄ဝ% နဲ႔ မိန္းကေလး ၆ဝ%၊
• ေမြးလူနာ ၁ဝဝ ေယာက္ထဲကေနတြက္ရင္ ေယာက္်ားေလး ၄၃% နဲ႔ မိန္းကေလး ၅၇%၊
• ေမြးလူနာ ၂၅၇ ေယာက္ထဲကေနတြက္ရင္ ေယာက္်ားေလး ၄၇႕၇% နဲ႔ မိန္းကေလး ၅၂႕၃%၊

ဒီကိန္းဂဏန္းေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ လူနာေတြရဲ႕ ၉ဝ% ဟာ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြမို႔ ခ်င္းေတြဆို ဒါမွန္တယ္လို႔ ေျပာတာလဲ တစိတ္တပိုင္းသာ မွန္ေသးျပန္တယ္။ ေဒလီမွာ ေနၾကရတဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြဟာ ခ်င္းေတာင္မွာ ေနၾကရတံုးကလို၊ ေနရ၊ စားရတာ မတူျပန္လို႔၊ စိတ္နဲ႔ ရုပ္ေပၚအေပၚမွာပါ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရတာေတြမွာပါ မတူၾကပါ။

ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ တိတိက်က် သုေတသန ဆိုတာေတြနဲ႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ကုိယ္ေတြ႔ေတြ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရမယ္။ “မ်ား-မ်ားလာတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြကိုလည္း အားကိုးပါ။ သုေတသန ဆိုတိုင္းလည္း ကိုင္းရိႈင္းဘို႔ ဆႏၵမေစာပါနဲ႔။” သုေတသနေတြကိုလည္း သတင္းေရာင္းစားတာထက္မက အေလးအနက္ ေလ့လာရပါမယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၉-၅-၂ဝ၁ဝ

Read more...

Amniotic Sac အထူ နဲ႔ အပါး

“တရြာသားကို ရည္းစားလုပ္ေတာ့ လြမ္းရတတ္သည္။ ပဝါပါးကို ၾကက္သားထုပ္ေတာ့ စြန္းတတ္သည္။” အထဲကဟာ လူျမင္ေစခ်င္လ်င္ အကႌ်ပါး ဝတ္ၾကသည္။ အခုေခတ္မွာ အပါးပင္လွ်င္ မဝတ္ခ်င္ၾကေတာ့ပါ။ စကၠဴပါးပါး၊ အဝတ္ပါးပါး၊ ပါးေသာအရာမ်ားသည္ ေပါက္ျပဲလြယ္သည္။ လံုေအာင္ မဖံုးႏိုင္ပါ။

ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ဝန္-ေရျမြာအိတ္ဟာ ပါးေပမဲ့ သေႏၶသားကို လံုေအာင္ဖံုးျပီး၊ ေကာင္းေကာင္း ကာကြယ္ႏိုင္တယ္။ ပါးတယ္ ဆိုတိုင္း အားနည္းခ်က္ မဟုတ္သလို၊ ထူတိုင္းလဲ အားသာခ်က္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္ပါမယ္။ “သိပ္ထူတဲ့ေကာင္” ဆိုတာ ႏွိမ္ေျပာခံရတာပါ။ တံတိုင္းထူၾကီးေတြ၊ နံရံျမင့္ၾကီးေတြေဆာက္တဲ့ အေလ့က ေရွးက်သြားပါျပီ။

လူေတြလုပ္တဲ့ နံရံေတြဟာ လံုေအာင္သာ လုပ္ေပးတယ္။ ဒါေတာင္ ကိုယ့္ကုိယ္ကို (ဗြီအိုင္ပီ) လုပ္သူေတြဟာ တံတိုင္းေပၚမွာ ပုလင္းကြဲေတြပါ စိုက္ထားရေသးတာ။ (ဗြီဗြီအိုင္ပီ) ေနရာေတြၾက ပုလင္းကြဲနဲ႔ မရလို႔၊ ဓါတ္ၾကိဳးေတြ တပ္ထားရေသးတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဝိုင္ယာ ဝင္းထရံ Electric fences ဟာ (မာ့ခ္တြိန္း) ေရးခဲ့တဲ့ “အာသာဘုရင္ၾကီး ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္ရေသာ ယန္းကီး တေယာက္” ဝတၲဳထဲမွာ ပါခဲ့တာမို႔ ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္သြားျပီ။ (စီနီယာ-ဗြီအိုင္ပီ) ေတြက ဥမင္လိႈင္ေခါင္း တူးတာ ဝါသနာပါၾကတယ္။

လူမွာေတာ့ အဖံုးအကာေတြက လံုျခံဳေအာင္ ဖံုးအုပ္ေပးတဲ့ျပင္၊ သဏၭာန္ေပၚေအာင္လဲ ေဖၚေဆာင္ေပးတယ္။ လိုအပ္ရင္ သင့္တာေတြ ဝင္ေစ-ထြက္ေစအာင္ဆိုတဲ့ ရႈတ္ေထြးတဲ့ တာဝန္ကိုပါ လုပ္ေပးေသးတယ္။ ေမြးကတည္းကေန ေသတဲ့အထိ ရွဴလိုက္တဲ့ေလကို သန္႔သြားေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အလုပ္ကို အဆုပ္ထဲက အင္မတန္ ပါးလႊာတဲ့ Alveoli ေခၚတဲ့ ေလအိပ္ေလးေပါင္း သန္း ၃ဝဝ ကေန လုပ္ေပးတယ္။ Gas exchange “ေလ လဲလွယ္ေရးဌာန” ေပါ့။ ႏွစ္လမ္းသြား တာဝန္ယူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ ပါးသလဲဆိုရင္ (မိုက္ခေရာင္) ၂ဝဝ-၃ဝဝ သာ အထူရွိတယ္။ (မိုက္ခေရာင္) ဆိုတာ ၁ မီတာရဲ႕ ၁ သန္းပံု ၁ ပံု ေျပာတာ။ စကားမွာ “အေတာ္ပါးတဲ့ေကာင္” ဆိုတာ အကင္းပါးတာကို ေခၚတာမို႔ ခ်ီးက်ဴးရာ က်တယ္။

လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာ အဖံုးအကာေတြ ေနရာတကာ ရွိတယ္။ လက္ဖမိုးမွာက အေရပါး၊ လက္ဖဝါးမွာ အေရထူ။ ႏုတ္ခမ္း၊ မ်က္ခမ္း၊ ေမြးလမ္း တို႔မွာ ႏိုင္လြန္စလို ပါးျပီး၊ ပိုးလို ေခ်ာတဲ့ အဖံုးလႊာရွိတယ္။ လူမွာ အထူဆံုး၊ ေခါင္းကိုဖံုးတဲ့ ဦးေရခြံဟာ ငါးထပ္ရွိတာ။ ေဘာလံုးသမားေတြၾက ထူယံုမကဘူး၊ မာေသးတယ္။

အေရျပားရဲ႕ ေနာက္အလုပ္တခုက ကိုယ္ထဲက ေရနဲ႔ ဆားကို စြန္႔ထုတ္ေပးတယ္။ နဖူးကေခြ်း ပါးစပ္ထဲက်ေအာင္ အလုပ္ လုပ္ရသူမ်ားက ငံတာသိၾကတယ္။ ထမင္းခ်က္ရင္ မ်က္စိထဲ ေခြ်းဝင္တဲ့ အိမ္ရွင္မေတြ ငရုပ္သီး မကိုင္ဘဲ စပ္ၾကရတယ္။

(လီယို-ေတာ္လ္စထြိဳင္) ဝတၴဳေတြကို ဆယ္တန္း ျပ႒ာန္းစာအုပ္ လုပ္ဖူးတယ္။ တပုဒ္မွာ “လက္မွာ အသားမာ မရွိရင္၊ ထမင္းမေၾကြးဘူး” တဲ့။ အသားမာေတြ ရွိေနေအာင္ အလုပ္လုပ္တာေတာင္မွ ထမင္းဝေအာင္ မစားရတာကိုေတာ့ အခုေခတ္ စာေရးဆရာေတြက (ဆင္ဆာ) လြတ္ရင္ ေရးၾကေစခ်င္တယ္။

ပါးလြလြေလး ေနာက္တခုကေတာ့ ေက်ာက္ကပ္ထဲက Bowman's capsule ျဖစ္တယ္။ လူ႔ေက်ာက္ကပ္ဟာ ေရစစ္နဲ႔ တူတယ္။ ေရစစ္ဆိုတာ အဝတ္စ ျဖဴျဖဴေလးကို နခမ္းမွာ သြပ္ၾကိဳးဝိုင္းေလး ထည့္ခ်ဳပ္ျပီး၊ ေအာက္မွာ ခြ်န္ေနေအာင္ ဆက္ခ်ဳပ္တားတာ။ အေပၚကေန ေရေလာင္းထည့္ရင္ အနယ္-အမံႈေတြကို ေအာက္မက်ေအာင္ စစ္ေပးမယ္။ ပရိကၡရာ (၈)ပါးထဲမွာလဲ “ပရိသာဝန” ဆိုတာ ေရစစ္ပါ။ ေရစစ္နဲ႔ စစ္တာခ်င္း တူေပမဲ့ ေက်ာက္ကပ္က လိုခ်င္တာေတြကို ခ်န္ထားျပီး၊ မလိုတာေတြကို စစ္ထုတ္ျပစ္တာမို႔ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးကို (ေဘာမင္း-ကက္ပ္ဆူးလ္) ကေန လိုခ်င္တာေတြ စစ္ထားျပီး၊ မလိုတာေတြ ထုတ္ေပးလိုက္ေတာ့ “ဆီး” ျဖစ္လာရတယ္။

နယ္နိမိတ္ေတြကို ျမစ္ေတြ၊ ေတာင္ေတြ၊ ပင္လယ္-ေရအိုင္ကမ္းေျခစတဲ့ သဘာဝ နယ္ျခားေတြနဲ႔၊ ဒါေတြမရွိရင္ နယ္ျခား မွတ္တိုင္ေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို မေက်ာ္ရဘူးလို႔ ဥပေဒနဲ႔ တားထားေပမဲ့ သိတဲ့အတိုင္း ဗမာျပည္မွာ နယ္စပ္တိုင္းကေန ေန႔တိုင္း၊ ဝင္-ထြက္ႏိုင္ၾကတယ္။ ထိုင္းနဲ႔ မေလးရွားကို ေက်ာက္ကပ္လိုဘဲ တဖက္သတ္ဘဲ သြားတယ္။ ကန္ေတာ့ပါရဲ႕ ထြက္ေနသူေတြကို ဆီး လို႔ ေျပာခ်င္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ရွိရင္ လိုတာေတြကိုပါ ထုတ္ျပစ္တာမို႔ Albumin (ပရိုတင္း) ေတြပါ ဆီးထဲ ပါသြားေနတယ္။ တိုင္းျပည္က ေက်ာက္ကပ္နာနဲ႔ တူေနတာမို႔ ေဆးကုရေနရတယ္။

အိႏၵိယ နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ေတြကေတာ့ အဆုပ္ထဲက ေလအိပ္နံရံနဲ႔ ဆင္တယ္။ အဝင္ေရာ၊ အထြက္ေရာဘဲ။ ျပန္ေျပာင္း-ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတာက အာသန္-ကသည္းသူပုန္ နဲ႔ ေခၚေတာကုလားေတြ လာေစ၊ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ့္ ႏိုင္ငံသားေတြ ထြက္ေစ။ (ေအာက္စီဂ်င္) ကို ထုတ္ျပီး၊ (ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္) ကို စုပ္ယူတာမ်ိဳး။ ဒီေရာဂါလဲ တပါထဲ ကုရမွာဘဲ။

အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္ကေတာ့ ဘာနဲ႔တူလည္းဆိုရင္ “မီးနီရပ္ကြက္” မွာ (ကြန္ဒြန္) မပါတဲ့လူကုိ ဧည့္ခံေနရသလိုဘဲ။ မရွိလို႔ လုပ္စားပါတယ္။ ကုမရတာနဲ႔ ညားေနရရွာတယ္။ ခုခံအားကိုပါ ဖ်က္ဆီးတယ္။ လက္ယပ္ကလည္း ေခၚေနၾကေသးတာ။ ခုထိ ကုမရေသးဘူး။

“အမွန္နဲ႔ အမွားၾကားမွာ ပါးပါးပါးေလးသာ ျခားတယ္” လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။ လံုျခံဳေအာင္ စည္းတား ထားခဲ့ေပမဲ့ ဒႆဂီရိက သီတာမင္းသမီးကို ခိုးသြားႏိုင္ခဲ့တယ္။ တံတိုင္းျမင့္မွာ ပုလင္းကြဲ စိုက္တာနဲ႔ မလံုျခံဳပါ။ ေအာက္စီဂ်င္နဲ႔တူတဲ့ ေလာင္စာ-စြမ္းအင္ေတြက ေျပာင္းျပန္ ထြက္ေနတာမို႔ ဓါတ္ၾကိဳးလည္း မဆင္ႏိုင္ပါ။ Supermax ဆိုတာ ကုန္တိုက္ မဟုတ္ဘူး။ High Security Prison အထူး-လံုျခံဳ-တင္းၾကပ္တဲ့ အက်ဥ္းစခန္းကို ေခၚတာ။ Guantanamo ပင္လယ္ေအာ္က ဟာမ်ိဳး ေပါ့ဗ်ာ။ ေဝဖန္တာ၊ ကန္႔ကြက္တာကို ေလးစားရမွန္း သိေတာ့ ဒါလဲ ပိတ္ရေတာ့မယ္။ (ဘာလင္) တံတိုင္းဟာ ၂၈ ႏွစ္သာ ခံတယ္။ ေဆြးေျမ့လို႔ ပ်က္သြားတာ မဟုတ္ပါ။ တံတိုင္းခတ္စရာမလိုေအာင္ လုပ္ၾကလို႔ပါ။ ေျမေအာက္ (ဘန္ကာ) ထဲ ပုန္းေနတဲ့ အာဏာရွင္ ဘယ္ေရာက္သြားျပီလဲ။

ဗမာျပည္ကို ေရျမႊာအိပ္နဲ႔သာ ကာကြယ္ဘို႔ သင့္တယ္ မဟုတ္ပါလား။ အဆုပ္လည္း ေကာင္းၾကပါေစ၊ ေက်ာက္ကပ္လည္း ေကာင္းၾကပါေစ။

Dr. တင့္ေဆြ
၁၂-၅-၂ဝ၁ဝ


Read more...

Beautiful hospitals အလိုလို ပိုေနသူမ်ား ႏွင့္ အသက္ပို မရွိတဲ့ ဆင္းရဲသားလူနာမ်ား

Court directs Apollo to give free treatment to poor
ျပည္တြင္းကေန အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳႏိုင္တဲ့ အြန္လိုင္း လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္မွာ ဒီသတင္းတခု ဖတ္ရပါတယ္။

“ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား ေဆးကုသခန္းမ်ား အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ထူေထာင္ လာခဲ့ၾကသလုိ ျပည္ပ ေဆး႐ံုမ်ားမွလည္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီး ျပႀကီးမ်ားတြင္ ပ႐ိုမိုးရွင္း ျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လူနာမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္လာၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ဘန္ေကာက္နဲ႔ စင္ကာပူက ေဆး႐ံုေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ႐ံုးခြဲေတြ ဖြင့္ၾကတယ္။ သည္က လူေတြကို ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ စသည္ျဖင့္ ပို႔ေပးၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေဆးသြားကုရတာ ေဆးသြားစစ္ ရတာကိုက ဂုဏ္တစ္ခုပဲေလ။ ကုသပံု ကုသနည္းလည္း ကြာတာ ရွိသလုိ ဝန္ေဆာင္မႈ ကလည္း ကြာေတာ့ ပိုက္ဆံရွိတဲ့ သူေတြက ကုၾကတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕လည္း ပိုက္ဆံရွိတယ္ဆိုေတာ့ ေရာဂါေပါင္းစံုက အလိုလိုရွိလာၾကတယ္။

ေရာဂါဆိုတာကေတာ့ ရွာၿပီဆိုရင္ ရွိတာပဲကိုး၊ အဲသည္ေတာ့ ပိုက္ဆံရွာတဲ့ သူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ေဆး႐ံုေတြက ျမန္မာျပည္ထဲ ေရာက္လာၿပီး မားကက္ခ်ဲ႕ၾကတဲ့ သေဘာပဲ စကားျပန္ ထားေပးတယ္။ ျမန္မာဆရာဝန္ ထားေပးတယ္။ ျမန္မာနာ့ပ္စ္ ထားေပးတယ္ ဆိုေတာ့ လူနာက ေျပာလို႔ဆိုလို႔ ေကာင္းေတာ့ ႀကိဳက္တာေပါ့ေလ။ ေဆးကုၿပီးၿပီ ဆိုရင္လည္း ေရွာ့ပ္ပင္ ထြက္ၾကတာတို႔၊ အလည္ အပတ္ သြားၾကတာတို႔က ရွိေသးတာကိုး၊ အသည္း အသန္လူနာ၊ ေသေကာင္ေပါင္းလဲလူ ဆိုရင္ေတာ့လည္း ဒါေတြဘယ္လုပ္ႏိုင္မလဲ၊ တကယ္ေတာ့ ကုိယ့္တိုင္းျပည္က ဆရာဝန္ႀကီးေတြ မေတာ္လို႔မွ မဟုတ္တာ'ဟု လူနာေဟာင္း တစ္ဦးမွ လွ်ပ္တစ္ျပက္သို႔ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။”

ကြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ႏိုင္သ၍ ေန႔တိုင္း Health News Update ကို တင္ေပးေနပါတယ္။ ၂၃-၉-၀၉ ေန႔က က်န္းမာေရး သတင္းတခုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးပါရေစ။

သတင္းက ေဒလီရွိ နာမည္ၾကီး-ေစ်ၾကီး-အဆင့္ျမင့္ အပိုလို ေဆးရံုၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ (အပိုလို) ဟာ (ဖိုက္စတား) အဆင့္ ေဆးရံုၾကီးပါ။ အခန္းခကိုက (ဖိုက္စတား)ေဟာ္တယ္ခန္းခလို ေပးရလို႔ပါ။ ေကာင္းတာကေတာ့ ေကာင္းလြန္းပါတယ္။ ကမၻာအရပ္ရပ္က လူနာေတြ လာေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနတဲ့ နာမည္အၾကီးဆံုး ေဆးရံုတရံုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကေန႔ ေဒလီ High Court တရားရံုးကေန ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ၾကားနာ စစ္ေဆးအျပီး၊ အပိုလိုေဆးရံုမွာ ဆင္းရဲတဲ့ လူနာမ်ားအတြက္ အတြင္းလူနာ ကုတင္ ၃၃%၊ အျပင္လူနာ ၄၀% သတ္မွတ္ေပးဘို႔၊ ေနာက္ျပီး အဲလိုလုပ္ဘို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့ ကာလအတြက္ ဒဏ္ေငြ ရူးပီး ၂ သိန္း (US$ 4,100) ခ်မွတ္လိုက္ပါေသးတယ္။ ေဒလီအစိုးရ ကိုလည္း အဲဒီအတိုင္း ေဆးရံုက လိုက္နာျခင္း ရွိ-မရွိ MS ေဆးရံုအုပ္ တဦးနဲ႔ စစ္ေဆးေစရန္ ဆိုတဲ့ အမိန္႔ပါ ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

အိႏၵိယလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဆင္းရဲသူေတြ မ်ားလြန္းတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ ထည့္မတြက္လို႔ မရပါ။ အဲလို အဲလို ျဖစ္လာဘို႔ဆိုတာက တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ “က်န္းမာေရးဟူသည္ လူတိုင္းအတြက္ အေျခခံ ခံစားခြင့္ ျဖစ္သည္” ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ကိုင္စြဲ တိုက္ယူမဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ အခင္းအက်င္းဆိုတာေတြ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနမွသာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါမယ္။

တင့္ေဆြ
၉-၁၀-၂၀၀၉


Read more...

Wednesday, October 27, 2010

Sympathy and Empathy သနားစိတ္၊ စာနာစိတ္ ႏွင့္ ဆရာဝန္

လူနာတဦးရဲ႕ေရာဂါအေျခအေနကို ညွာတာစိတ္နဲ႔ သက္သာေအာင္လုပ္ ေပးခ်င္တာကို သနားစိတ္ Sympathy လို႔ ေခၚမယ္။ လူနာတဦး ျဖစ္ပ်က္ခံစားေနရတာကို ကိုယ္ခ်င္းစာျပီး၊ လူနာနဲ႔ မွ်ေဝခံစားတာကို စာနာစိတ္ Empathy ေခၚပါရေစ။

အဆက္အစပ္ သေဘာအရဆိုရင္ Sympathy က နိမ့္က်ေနသူ၊ ကံအေၾကာင္း မလွသူေတြအေပၚထားတဲ့ စိတ္သေဘာ ျဖစ္ျပီး၊ Empathy ကေတာ့ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္သဂၤဟေတြအေပၚ ထားတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ အသိဥာဏ္ကလာတဲ့ ပရဟိတ သေဘာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္လႈတ္ရွားမႈအရ ေျပာရရင္ Empathy က နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္မႈျဖစ္ျပီး Sympathy က ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းသေဘာ ေဆာင္ပါတယ္။

ဥပမာ “ခင္ဗ်ားမွာ ဒီေရာဂါျဖစ္ရတာ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ”လို႔ ေျပာတာနဲ႔ ကိုယ္အမူအယာျပတာေတြက Empathy စိတ္။ “ခင္ဗ်ားမွာ ဒီေရာဂါျဖစ္ေနရတာကို ကြ်န္ေတာ္ ဒီလိုအေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးပါမယ္”လို႔ မေျပာရင္ေတာင္မွ တကယ္ လုပ္ေပးတာမ်ိဳးက Sympathy စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္မ်ိဳးက တူေပမဲ့ ျခားနာပါတယ္။ Sympathy စိတ္က သူမ်ားေဝဒနာကို အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္ျပီး၊ Empathy စိတ္က ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားတဲ့သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ Empathy စိတ္ဟာ ႏွစ္ဦးသားအၾကား တိုင္ပင္မထားၾကေပမဲ့ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္တာမွာ သြားတူေနတာမ်ိဳးပါ။ လူနည္းစုေလးတခုမွာ ရွိတတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးေပါ့။ Sympathy စိတ္က Empathy လို တဖက္သား အနားမွာရွိေနမွ ျဖစ္တတ္တာ မဟုတ္ပါ။

Sympathy စိတ္နဲ႔ Empathy စိတ္ဟာ ဆက္စပ္ေနတယ္။ လူနာကို ကုသေပးတဲ့နယ္ပယ္မွာ မတူတဲ့ အက်ိဳးေတြ ရေစပါတယ္။ ဆရာဝန္က Empathy စိတ္ထားရင္ သူဟာ လူနာရဲ႕ ေဝဒနာခံစားေနရတာကို နားလည္ျပီး ေဝဒနာရဲ႕ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ အရည္အေသြး (ဘာေရာဂါလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ဆိုးသလဲ) ဆိုတာအေပၚ အာရံုထားပါမယ္။ Sympathy စိတ္နဲ႔ၾကည့္တဲ့ ဆရာဝန္ကေတာ့ လူနာခံစားမႈ ရဲ႕ အရည္အေသြး (ဘယ္လိုနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ခံစားေနရသလဲ) ဆိုတာကို မွ်ေဝခံစားတာမ်ိဳး၊ မတူၾကပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ Empathy စိတ္ ပိုေလေလ၊ ေရာဂါကိုကုသရာမွာ အက်ိဳးမ်ားေလ ျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊ Sympathy စိတ္ မ်ားတာဟာ ဆရာဝန္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ ၾကားေနသေဘာ ပ်က္ယြင္းတဲ့အတြက္ ေျပာင္းျပန္အက်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ တိတိက်က် ေျပာရရင္ Empathy စိတ္ဆိုတာက မ်ဥ္းေျဖာင့္သြားသလို မ်ားေလ၊ တိုးေလျဖစ္တယ္။ Sympathy စိတ္ မ်ားတာက (ဂ)ငယ္မ်ဥ္းလို အစပိုင္းမ်ားတာက (အေကာင္းသေဘာ) အတက္ဆီ ဦးတည္ျပီး၊ ေနာက္ ဆက္မ်ားလာတာနဲ႔ ေအာက္ျပန္ ဆင္းသြားတာမ်ိဳး။

ေဟာေျပာပြဲတခုမွာ တေယာက္က “ေျပာသြားတဲ့ဘာသာရပ္ကို ေဟာေျပာသူဘယ္ေလာက္ ဂရုတစိုက္ေလ့လာသလဲ empathetic study of the subject ဆိုတာ နားလည္ႏိုင္တယ္။” လို႔ မွတ္ခ်က္ခ်မယ္။ ေနာက္တေယာက္က “ငါေတာ့ ေဟာေျပာသူဟာ ဘာသာရင္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ မရွိတဲ့အေပၚ only sympathize သနားေတာင္သနားေသး။”လို႔ ေျပာတာမ်ိဳး။

အေျခအေနတခုမွာ empathetic ျဖစ္ေပမဲ့ sympathetic မျဖစ္ဘဲရွိႏိုင္တယ္။ ဥပမာ လူနာဟာ မဆင္မျခင္ေနလို႔ ေရာဂါ ဆိုးဝါးသြားတာကို ဆရာဝန္က “သူ ဘာ့လို႔ ဒီလိုျဖစ္သြားရတာပါလိမ့္”လို႔ ေစာေၾကာ ဆန္းစစ္တာဟာ empathetic စိတ္နဲ႔ လုပ္တာပါ။

မိမိလူနာတေယာက္ ဆံုးပါးသြားတဲ့အခါ ဆရာဝန္ျဖစ္တဲ့စိတ္မ်ိဳးက empathetic ျဖစ္တာ။ ဆရာဝန္ရဲ႕ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ဆံုးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေတာ့ empathetic ေရာ၊ sympathetic ေရာ ႏွစ္ခုလံုးျဖစ္ရပါတယ္။

Empathetic ျဖစ္ဘို႔ ဆရာဝန္-လူနာဆက္ဆံေရးက အေရးပါတယ္။ Communications ၾကြမ္းက်င္ပါမွ။ မတူတာ ေနာက္တခုကေတာ့ Empathy စိတ္ကိုေတာ့ သင္ယူ ေလ့က်င့္ေပးလို႔ တိုးပြါးလာႏိုင္ပါတယ္။ Sympathy စိတ္ဆိုတာကို ေမြးယူ၊ သင္ေပးလို႔ မရပါ။

Empathy စိတ္နဲ႔ Sympathy စိတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးဟာ ကရုဏာစိတ္ Compassion ရဲ႕အေျခခံေတြျဖစ္ၾကျပီး၊ ေမတၲာ Love ဆိုတာမွာလဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး အၾကံဳးဝင္ၾကပါတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၅-၉-ဝ၉


Read more...

Trans fats အညာသားမ်ား ဆီစားၾကသည္

ငယ္ငယ္က ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရင္ ဇာတိရြာကို သြားလည္ေနက်။ အိမ္တိုင္းမွာ ဆီၾကိတ္တဲ့ဆံု ဆိုတာရွိတယ္။ သစ္ပင္ၾကီးၾကီးရဲ႕ ေအာက္ေျခပင္စည္ကို အလည္မွာ တြင္းေပါက္တခု ထြန္းျပီး ဆံုလုပ္တာပါ။ ဆံုထဲကို ေျမပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွမ္းျဖစ္ျဖစ္ထည့္၊ သစ္က်ဥ္ေပြ႔မွာ ဝါးကုိင္း တပ္ျပီး ႏြားတေကာင္ကို ဆြဲခိုင္းတယ္။ ဆံုေအာက္ေျခမွာ သစ္သားျပားၾကီးကို ခြေထာက္လုပ္ျပီး ေထာက္ေပးထားတာမို႔ ႏြားက ပတ္ျခာလည္သြားတယ္။ သစ္သားျပားၾကီးေပၚမွာ တက္စီးလိုက္ရတာ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းတယ္။ ၾကာေတာ့ ႏွမ္းကေန ႏွမ္းဆီ၊ ေျမပဲကေန ေျမပဲဆီေတြ ထြက္လာျပီ။ လူၾကီးေတြက ဆီစစ္စစ္က ေမႊးတယ္လို႔ ေျပာတာကို နားမလည္ တတ္တဲ့အရြယ္ကေပါ့။

တခ်ိန္က ဗမာျပည္ဟာ တကယ္ကို “ဆီကိုေရခ်ိဳး၊ ေဆးရိုးမီးလွံဳ” ဘဝမွာရွိခဲ့တာပါ။ ဆီဆံုေခတ္ကေန ဆီစက္ေခတ္ ေရာက္ေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြေသာ ဆီဆိုတာေတြ ေပၚလာတယ္။ ေျမပဲထဲ၊ ႏွမ္းထဲ တျခားအေစ့ အဆံေတြ ေရာရေတာ့တဲ့ေခတ္ ေရာက္လာတယ္။ အဲလိုလုပ္တာ သိပ္မေကာင္းမွန္း သူတို႔ထက္သိသူ မရွိပါ။ ဒါေပမဲ့ မေကာင္းတာမွ၊ ညံ့မွ အသက္ဆက္ႏိုင္ၾကရတဲ့ ေခတ္။ ဆီကိုေရခ်ိဳးဘို႔ ေနေနသာသာ လက္ဖက္ကို ဆမ္းဘို႔ေတာင္ မေလာက္ေတာ့ပါ။

အရင္တံုးက တိရစၧာန္အဆီထက္ အသီးအႏွံဆီက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ အခု မဟုတ္ေတာ့ပါ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ မသင့္တဲ့ ဆီေတြဆိုတာ အဂၤလိပ္လို Trans fats or trans fatty acids လို႔ေခၚတယ္။ (ထရန္႔ဆီ) ဟာ ဝါေစ့ဆီ၊ ပဲပုတ္ေစ့ဆီ ေတြကေန ထုတ္တာပါ။ လူေတြ သမားရိုးက် စားသံုးခဲ့ၾကတဲ့ဆီကို လူေတြကဘဲ ျပဳျပင္ျပီး၊ (ထရန္႔ဆီ) လုပ္ၾကတာပါ။ သမားရိုးက်ဆီကို ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ထပ္ေပါင္း ထည့္လိုက္တာတဲ့။ စလုပ္ခဲ့သူက ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး။ ၁၉ဝ၂ ကေပါ့။

အဲလိုလုပ္ လိုက္ေတာ့ ဆီက ျပစ္သြားတယ္။ ျပစ္ေတာ့ ဘာပိုေကာင္း လာလဲဆိုေတာ့ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ အသံုးခံတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီဆီနဲ႔ေၾကာ္တဲ့ အစားအေသာက္ကလည္း အရသာ တမ်ိဳးထူးလာေစတယ္။ ျပန္ျပန္ လဲသံုးႏိုင္လို႔ တြက္ေျခလဲကိုက္တယ္။ မကုိက္တာကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ပါ။ နာမည္ၾကီး (ကိုလက္စေထာ) ဆိုး တိုးေစတယ္။

(ကိုလက္စေထာ) ကလည္း အဆိုး (LDL) နဲ႔ အေကာင္း (HDL) ဆိုျပီး၊ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိတာဘဲ။ လူေတြနဲ႔ အေတာ္တူပါလား။ အဆိုး မ်ားရင္ သိတဲ့အတိုင္း ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းတဲ့ (စထုပ္ခ္) ရမယ္။ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား ၂ ရမယ္။ ေနာက္ျပီး အဝလြန္၊ အသဲ၊ ကင္ဆာ၊ အဇာမိုင္ယား ဆိုတဲ့ေရာဂါေတြကိုလည္း ျဖစ္ေစမယ္။ ေၾကာက္စရာၾကီး။ အဇာမိုင္ယား ဆိုတာက နာမည္ၾကီး ေဟာလီဝုဒ္ မင္းသားကေန ႏွစ္ထပ္ကြမ္း (ေအာ္စကာဆု မဟုတ္ဘူး) သမတျဖစ္ခဲ့သူ ေရာ္နယ္ရီဂင္ အသက္ၾကီးေတာ့ ျဖစ္တာမ်ိဳးေျပာတာ။

ဒီလိုမေကာင္းပါရက္ကနဲ႔ ဘာလို႔ ေပၚျပဴလာျဖစ္လာလဲဆိုတာ သိဘို႔လိုတယ္။ ၁၉၉ဝ (ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ေျပာမွာ မဟုတ္ပါ) အရင္က (ထရန္႔ဆီ) မေကာင္းတာကို သိပ္မသိၾကဘူး။ သူငယ္ခ်င္းတို႔၊ လင္မယားတို႔လို ေပါင္းၾကည့္မွ သိတာမ်ိဳးေပါ့။

လူစားတာေတြထဲမယ္ ကဇီဓါတ္၊ သား-ငါး နဲ႔ ဆီ-အဆီဆိုတဲ့ သံုးမ်ိဳးကိုယွဥ္ၾကည့္ရင္ တဇြန္းခ်င္း တူတာေတာင္ ဆီ-အဆီ ကေနရတဲ့ (ကလိုရီ) ဟာ က်န္တဲ့အုပ္စုေတြထက္ ႏွစ္ဆမကမ်ားတာ။ လူတေယာက္ဟာ ကိုယ္လိုတဲ့ (ကယ္လိုရီ) ရဲ႕ ဆယ္ပံုတပံုထက္ (ထရန္႔ဆီ) ကေနရတာဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူး မွတ္ပါ။

အစားအေသာက္ေတြမွာ အဆီဘယ္ေလာက္ ပါတယ္ဆိုတာ ေရးျပီးမွ ေရာင္းရမယ္လို႔ ဥပေဒထုတ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာဆို သတိထားႏိုင္ပါမယ္။ ဘာဥပေဒမွ ဂရုမစိုက္တဲ့ႏိုင္ငံဆိုရင္ “ကံသာလ်င္အမိ၊ ကံသာလ်င္အဖ” သေဘာထားျပီး၊ တရားနဲ႔သာ ေျဖေပေတာ့။ (ကံ ကို မိဘလို အားထားရာလို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ကိုယ့္မိဘ အစစ္ကလြဲရင္ တျခားဟာေတြက မိဘမဟုတ္တာ သတိထားပါ။)

သူမ်ားကိုဘဲ အျပစ္မေျပာနဲ႔ဗ်ိဳ႕။ (ထရန္႔ဆီ) ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ဘဲ နဂိုကတည္းက (ထရန္႔ဆီ) ပါတဲ့ဆီေတြဆိုတာလည္း ရွိပါတယ္။ ႏြားႏို႔၊ အမဲ-ဆိတ္-သိုးအဆီ၊ ေထာပတ္၊ မာဂ်ရင္း။

ဇာတိျမိဳ႕ရြာကေန ခ်င္းေတာင္ဖက္က ျဖတ္ထြက္ရတံုးက ကားလမ္းေဘးမွာ ေက်ာက္ဆံုထဲကို ခ်င္းႏွမ္း မဲမဲေတြတည့္ျပီး ၾကည္ေပြ႔ကုိ လက္နဲ႔ မေမာမပမ္း ေထာင္းျပီး၊ ဆီျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ ခ်င္းမၾကီးေတြ ျမင္ခဲ့ရဘူးတယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ခုခ်ိန္မွာ (ကပီး) တို႔ ဆီေထာင္းႏိုင္ေသးရဲ႕လား။ ကြ်န္ေတာ့္ ရြာမွာေတာ့ ဆီဆံုေပ်ာက္တာ ၾကာခဲ့ပါျပီေကာ။

လူေတြအားလံုး (ဂလိုဘယ္လိုက္) ျဖစ္ကုန္ျပီ။ (ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း) နဲ႔႔အတူ ပါလာတဲ့ အစားအေသာက္ေတြမွာ (ထရန္႔ဆီ) ေတြ ပါတယ္။ (ဖရင့္ခ်္-ဖရိုင္း)၊ (ဒူးနတ္)၊ (ပက္စ္ထရီ)၊ (ပီဇာ)၊ (ကြတ္ကီးစ္)၊ အာလူး (ခ်စ္ပ္)၊ (ကင္ဒီ-ဘား)၊ ဟမ္းဘာဂါ၊ ၾကက္ေၾကာ္၊ (ေပါ့ပ္ကြန္)၊ (မာဂ်ရင္း-စတစ္)၊ ႕႕႕။

ကဲ ႕႕႕ (မက္ေဒၚနယ္) တို႔၊ (ေကအက္ဖ္စီ) တို႔၊ (ပီဇာ)တို႔ သြားစားႏိုင္သူမ်ား ဆက္ျပီး ကံေကာင္းၾကပါေစ။

Dr. တင့္ေဆြ

Read more...

Vitamin E ညိဳေခ်ာေလးေတြ

ဟိုတခ်ိန္တံုးက မႏၲေလးေစ်းခ်ိဳမွာ (တိုးရစ္) အတြဲတခုက ကြ်န္ေတာ္တို႕အတြဲကို တခုေမးလာတယ္။ လူကဲခပ္ ေကာင္းပံုရတယ္ခင္ဗ်။ (ဖရု-မားကက္) ဘယ္မွာလဲေပါ့။ ဗမာျပည္မွာက အသီးအႏွံေစ်းဆိုျပီး သီးျခားရယ္လို႕မရွိဘူး မဟုတ္လား။ ေစ်းေတြမွာ ပစၥည္း အမ်ိဳးတူတာေတြကုိ ဆိုင္ခ်င္းကပ္ ေရာင္းတဲ့ စနစ္မ်ိဳးေလာက္သာ ရွိတာပါ။ ေစ်းခ်ိဳ အေနာက္ဖက္တန္း၊ ေတာင္ဖက္ထိပ္ဟာ ရာသီအလိုက္ေပါတဲ့ အသီးအႏွံေတြ ေရာင္းတဲ့ေနရာပါ။ တတ္စြမ္းတဲ့ အဂၤလိပ္စာ (စပီကင္-စေကးလ္)နဲ႕ဘဲ လမ္းညႊန္လိုက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေရာက္ေနၾကတာက (စီ)ရံုမို႔၊ ေတာင္ဖက္ကို ကိုက္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ေလ်ာက္ပါေပါ့။ ဗမာပီပီ သေဘာကလည္း အပိုေဆာင္း ေကာင္းလိုက္ပါေသးတယ္။ အဲ ႕႕႕ ေစ်းေတာ့ ဆစ္ေနာ္။ အမွန္ဘဲေလ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာက ေစ်းဝယ္လာသူကို အဂၤဝိဇၨာနည္းနဲ႔ အကဲခပ္ျပီးသကာလ ရရင္ရသေလာက္ ေစ်းဝယ္သူဆီက ျဖစ္ညွစ္ ေရာင္းခ်င္တဲ့အက်င့္ ရွိတယ္မဟုတ္လား။

အေရာင္အေသြးစံုလွတဲ့ အသီးအႏွံေတြကိုျမင္ရင္ ဆရာဝန္တေယာက္မ်က္စိနဲ႔ဆို ဒါဟာ ဗီတာမင္ေတြလို႔ဘဲ ျမင္တတ္ပါတယ္။ ဗီတာမင္ေတြဆိုတာ အသီးအႏွံေတြကရတာလို႔ ေယဘူယ်ေျပာႏိုင္တာကိုး။ အမွန္ကေတာ့ ဒီလိုေျပာတာ အတိအက်ေတာ့ မမွန္ပါ။ အသားငါးေတြကလဲ ရတာေတြရွိတယ္ခင္ဗ်။ ကၾကီးကေန အ၊ (ေအ-တူ-ဇက္) ဒါမွမဟုတ္ (ေအ-တူ-ဇိ) ဗီတာမင္ေတြထဲက (အီး) အေၾကာင္းေလး နည္းနည္းပါးပါး ေဆြးေႏြး (ရွယ္) ရေအာင္လား။

ဗီတာမင္ (အီး) ဆိုတာ ဗမာစကားနဲ႔ဆို ၾကားလို႔ သိပ္ေကာင္းတာမဟုတ္ေပမဲ့ သူက ရွစ္မ်ိဳးေသာဓါတ္ေတြကို စုစည္း ေခၚတာမို႔ ေခသူ မဟုတ္ပါ။ ဗီတာမင္ေတြကို အဆီမွာေပ်ာ္ဝင္တာနဲ႔ ေရမွာေပ်ာ္ဝင္တာဆိုျပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲရာမွာ သူက အဆီမွာ ေပ်ာ္သတဲ့။ (ေအ)နဲ႔ (ဒီ)လိုပါဘဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆီထုတ္လို႔ရတဲ့ အစားအစာေတြမွာ ပါတယ္။ အေစ့အဆံေတြ၊ အသီးအရြက္တြမွာ ပါပါတယ္။ ေနၾကာေစ့၊ ေျမပဲ၊ ပဲပုတ္စိ၊ အာရပ္ႏိုင္ငံေတြကထြက္တဲ့ (အလာမုန္း)၊ သံလြင္ဆီ၊ ဒါတင္ဘယ္ကမလဲ၊ သေဘၤာသီး၊ မံုညင္းစိမ္း၊ မံုညင္းျဖဴ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး တို႔မွာလဲပါတယ္။ (ဘရူကိုလီ) ေခၚ မံုလာပြင့္စိမ္း၊ (ေပါ့ပိုင္-သည္-ေဆးလ္လား) ကာတြန္းထဲက (စပင္းနစ္ရွ္) ေခၚတဲ့ ဟင္းႏုနႏြယ္ရြက္ေတြမွာ ပါတယ္။

ရုပ္ရွင္-တီဗြီ ၾကည့္ရင္ ေနၾကာေစ့ေလွာ္စားတာက အမိႈက္ရႈတ္ျပီး ႏုတ္ခမ္းနီ ပ်က္တတ္ေပမဲ့ ဗီတာမင္ (အီး) ပါလို႔ ေကာင္းပါတယ္။ (ကြ်န္ေတာ္က ေနၾကာေစ့ေရာင္းသူ မဟုတ္ပါ။)

အမွန္ေတာ့ ဗီတာမင္ (အီး) နည္းတဲ့ေရာဂါဆိုတာ အရွားသားပါ။ အဆီကို စုပ္ယူႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့အေျခအေန၊ ေမြးတံုးက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မျပည့္ရင္၊ အူမွာ ေရာဂါတခုခုရွိရင္ ဆိုတာေလာက္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ မွန္သမွ် မရွိမျဖစ္လိုေပမဲ့ နည္းနည္းဆိုရတယ္။ လူစားတဲ့အစာေတြမွာ ပါတာမို႔ အဆန္းၾကီး မဟုတ္ပါ။ အခုေရးတာေတြထက္ ပိုျပီး ေဆးေရာင္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြက ေၾကာ္ညာတာတိုင္း သြားေတာ့မယံုေလနဲ႔။ အဲ႕႕႕ တန္ေဆး၊ လြန္ေဘး ဆိုသလို ဗီတာမင္ (အီး) မ်ားရင္လဲ မေကာင္းျပန္ဘူး။ ေဆးပညာအရေျပာရရင္ တေန႔ကို ၁ဝဝဝ မီလီဂရမ္ထက္ မပိုသင့္ဘူး။ အသက္ငယ္ရင္ ငယ္သလို နည္းနည္းဘဲ လိုတာပါ။

ဗီတာမင္ (အီး) နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သိပ္မေသခ်ာေသးတာေတြ အေတာ္ရွိပါတယ္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္တယ္၊ ကင္ဆာ (အစာအိမ္ကင္ဆာ၊ အမ်ိဳးသမီးရင္သားကင္ဆာ၊ အမ်ိဳးသမီးအူမၾကီးကင္ဆာ၊ ေယာက္်ားဆီးၾကိတ္ကင္ဆာ၊ ဆီးအိမ္ကင္ဆာ) စတာေတြကို ေကာင္းေစတယ္ဆိုတာက သုေတသန အဆင့္မွာသာ ရွိပါေသးတယ္။ ေနာက္ျပီး မ်က္စိအတြင္းတိမ္အတြက္ အက်ိဳးမ်ားေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ ေနရာင္ထဲမွာပါတဲ့ အႏၠရာယ္ေပးတတ္တဲ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ (ယူဗြီ-လိုက္) ကို ကာကြယ္ရာမွာ သူက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔ကို ေကာင္းျခင္းငါးျဖာထဲက အသားအေရ၏ ေကာင္းျခင္းကို လိုခ်င္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက သေဘာက်ၾကတယ္ မဟုတ္ပါလား။

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ေကာင္းမွာေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဝက္ျခံ၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ ရင္သားအၾကိတ္၊ ေသြးဆံုးလကၡဏာေတြ၊ ကိုယ္ဝန္ရွိခ်ိန္မွာ ေသြးတိုးတာ၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္း ေရာင္တာေတြမွာလဲ ေကာင္းေစပါေသးသတဲ့။

ဗီတာမင္ (အီး) ေရာ (ေအ) ေရာဟာ အသားအေရကို ေကာင္းေစပါတယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးက အဆီမွာ ေပ်ာ္ဝင္တာမ်ိဳးေတြမို႔ ဆီရွားတဲ့အရပ္၊ ဆီမစားတတ္တဲ့ အက်င့္ရွိတဲ့အရပ္က လူေတြအတြက္ သတိထားသင့္တယ္။ ဆီ-အဆီကို ေရွာင္တိုင္း မေကာင္းပါ။ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေနၾကာ၊ ပန္းႏွမ္း၊ (ၾကက္ဆူဆီ မပါ) ေပါလွတဲ့အရပ္က အညာသူ၊ အညာသားေတြဟာ ညိဳေခ်ာေတြျဖစ္ၾကတာ မဆန္းပါ။

ညိဳေခ်ာဆိုတာ အသားေရာင္ ညိဳေပမဲ့ ထိေတြ႔တဲ့အခါ ေခ်ာေမြ႔တာကို ဆိုတာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္႕႕႕။

၅-၄-ဝ၉ ေန႔ကေရးသည့္စာ။

Read more...

Back Pain ခါးေကာင္းေမာင္းသန္ၾကေစ

ခ်င္းတြင္းျမစ္ထဲကို အေနာက္ဖက္ကေနစီးဝင္တဲ့ ယမားက ႏွစ္ခုရွိတယ္။ ယမားဆိုတာက ေႏြဆိုရင္ ေရမရွိတဲ့ေခ်ာင္းေပါ့။ လူၾကီးသူမေတြက ေရမရွိတဲ့ေခ်ာင္း၊ ႏွာေခါင္းႏွစ္ ဘာျဖစ္ေစ-ညာျဖစ္ေစ ေျပာေလ့ရွိတာေပါ့။ အဲ မိုးမ်ားရြာလိုက္ရင္ တေခၚေလာက္သာ က်ယ္တဲ့ယမားကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္မကူးေလနဲ႔။ ဘယ္ေလာက္သန္တဲ့ ႏြားျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေလာက္ျမန္တဲ့ လူျဖစ္ျဖစ္ မလြတ္ေရးခ် မလြတ္။

ေတာင္ယမားကမ္းေပၚက ရြာေသးေသးေလးမွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမြးခဲ့ပါတယ္။ ယမားေခ်ာင္းေဘးမို႔ ေရကလည္းေကာင္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစားက်ျပန္ေတာ့ တနယ္ေျမမလို႔ေခၚတယ္။ မဲျပီးေစးေနတာမ်ိဳး။ ပဲ-ေျပာင္း-ႏွမ္း-ဝါ စိုက္ခ်င္ရာစိုက္ အထြက္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိုးရြာျပီဆိုတာနဲ႔ ကားမေျပာနဲ႔၊ လွည္းဘီးေတာင္ မလည္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တေအာင့္ေနတခါ လွည္းဘီးကရြံ႕ကို ျခစ္ျပစ္ပါမွ ခရီးဆက္ႏိုင္မယ္။ ေခ်ာင္းစပ္-ေခ်ာင္းထဲမွာ ခရမ္းခ်ဥ္၊ ၾကက္သြန္ စိုက္လို႔ေကာင္း။ အုန္းဆိုတာ သားသမီးအေမြေပးရင္ စာရင္းဝင္တယ္။ ယမားႏွစ္ခုၾကားေနရာေတြမွာ ေနာက္ေခတ္ေရာက္လာေတာ့ ကုလားပဲနဲ႔ဂ်ံဳကို ေျပာင္းစိုက္ၾကတာ ေကာင္းသလားမေမးနဲ႔။

ဒီလိုဆိုလိုက္ေတာ့ ဒီအေကာင္ၾကီးရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားျဖစ္မယ္ ထင္ႏိုင္ေလာက္ပါရဲ႕။ ျဖစ္ေတာ့မလို႔ဘဲ။ ဆယ္တန္းေအာင္ေတာ့ အမွတ္ေပးစနစ္အသစ္နဲ႔ညားခဲ့တယ္။ ေနာက္လူေတြ သိမွာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္လူေတြၾကံဳတာေတြလဲ ေရွ႕လူေတြလဲ မသိပါဘူးေလ။ ဘူဘူခ်င္း လုပ္လိုက္ရဦးမယ္။ အဲဒီေခတ္ ဆယ္တန္းေအာင္ခ်ိန္မွာ ေရြးရသဗ်။ ၾကိဳက္တာ တခုတည္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တန္ရာနဲ႔ၾကိဳက္ရာ ႏွစ္ခုလံုး ေရြးရတာ။ ေက်ာင္းဆက္တက္ဘို႕ ေဆး-စက္မႈ၊ ဘာညာေပါ့။ သံုးမ်ိဳးေရြးရမယ္ဆိုလို႔ ကြ်န္ေတာ္က တတိယဦးစားေပးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေရြးခဲ့တယ္ေလ။ ေစာစာကေရးသလို ေတာသူေတာင္သားမ်ိဳးရိုးအရေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ မႏၲေလးမွာသင္ႏိုင္မဲ့ေက်ာင္းေတြမို႔သာ ေရြးခဲ့တာပါ။

ငါးႏွစ္သားကေန ေမြးရပ္ကခြါသြားလိုက္တာ အလုပ္အကိုင္ရျပီး၊ အေတာ္ၾကာမွ ကိုယ့္ျမိဳ႕ကိုယ္နယ္ကို ျပန္လာရေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဝါေတြမစိုက္ၾကေတာ့လို႔ ဝါစက္ၾကီးက မလည္ႏိုင္တာေတာင္ အေတာ္ၾကျပီတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕အုပ္စုအဖို႕ အေတာ္အသံုးၾကတာသြားေတြ႕ရတယ္။ ဝါလွမ္းတဲ့ အုတ္ခံုၾကီးေပါ့။ 87’ x 36’ တင္းနစ္ကစားကြင္းလုပ္ဘို႕ အံကိုက္ပဲ။ စတိတ္တူးတံုးကအတူေန ငယ္သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ကို အင္ဂ်င္နီယာဘဝနဲ႔ျပန္ဆံုၾကေရာ။ တေယာက္က ဝါလွမ္းတဲ့အုတ္ခံုကို ပုလဲ(အိုးပင္) ကစားကြင္း လုပ္လိုက္တယ္။

ကစားရတာေတာ့ေကာင္းပါရဲ႕ တရက္ၾကေတာ့ ကစားရင္ ေဘာလံုးကိုရိုက္ဖို႕ၾကိဳးစားတာ ကိုယ္ေအာက္ပိုင္းက မေရြ႕ႏိုင္ဘဲ အထက္ပိုင္းက ဆတ္ကနည္းလႈပ္ေတာ့ ခါးနာပါေလေရာ။ အေတာ္ကို ခံရသဗ်။ ခါးနာတဲ့လူေတြက အမ်ားသား၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔နာတတ္တာ။ ေယာက်္ား-မိန္းမ မေရြးဘူး။ အရြယ္က လူလတ္ပိုင္းျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ စာရင္း မွတ္ေလ့လာသူမ်ားက လူ ငါးေယာက္မွာ ေလးေယာက္က ျဖစ္ဖူးသတဲ့။ ဒါေပတဲ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ သာမန္ကာရွန္ကာနဲ႔ ေပ်ာက္ပါတယ္။ နည္းနည္းနားျပီး၊ အကိုက္ေပ်ာက္ေဆးေလး ဘာေလးေသာက္ ေပ်ာက္တာမ်ိဳး မဆိုးလွပါဘူး။ အဲလိုကံေကာင္းသူ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ၾကာျပီ။ နာျပီ။ တခါျဖစ္ဖူးရင္ ထပ္ထပ္လည္းျဖစ္တတ္ေသးတယ္။

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးဆိုတာ ပဲေလွာ္လို၊ အိမ္တိုင္းမွာရွိ၊ လူတိုင္းလဲစားေလ့ရွိတယ္။ ဗမာျပည္တြင္းမွာ (ဘတ္စ္ပရို)၊ အရင္က (ေအပီစီ)၊ နည္းနည္းပ်င္းတာလိုခ်င္ရင္ (အနာဂ်က္ဆင္)၊ အခုေနာက္ပိုင္း၊ (ဘလူဖင္)၊ (ကြန္ဘီဖလင္)၊ နာမည္ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး။ ေဆးနာမည္ဆိုတာ ကုပၼဏီေတြကေပးတဲ့နာမည္(ဘရင္း-နိမ္း)နဲ႔ ေဆးနာမည္(ဂ်နဲရစ္-နိမ္း)ဆိုတာ ႏွစ္မ်ိဳး မွတ္ဘို႕လိုတာ။ အမွန္က အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးဆိုတာက ဆိုင္ေတြမွာ ေရတြက္မကုန္ေလာက္ေအာင္ နာမည္မ်ိဳးစံုရွိေပမဲ့၊ ေဆးအမ်ိဳးအစားအေျခခံက သံုး-ေလးမ်ိဳး ေလာက္သာရွိတာပါ။ NSAID လို႔အုပ္စုနာမည္ေပးထားတာ။ (စတီရြိဳက္)မပါတဲ့ အနာေပ်ာက္ေဆးကို ေျပာတာပါ။ (စတီရြိဳက္)ဆိုတာ ေဟာ္မုန္းလိုဘဲ အာနိသင္ကျပင္း၊ ေဘးထြက္မေကာင္းက်ိဳးကလဲျပင္း၊ ပဲေလွာ္လိုမစားသင့္ဘဲ၊ ဒူးရင္းသီးလို တခါတေလမွ ေသေသျခာျခာ စားရတာမ်ိဳး။

အနာေပ်ာက္ေဆးလို႔ အလြယ္ေျပာေပမဲ့ သတၲိက သံုးမ်ိဳးေတာင္ရွိတယ္။ နာတာလဲေပ်ာက္၊ ဖ်ားတာလဲက်။ ေရာင္တာလဲေလ်ာ့လို႔ သံုးလြန္းတင္ေဆး ျဖစ္တယ္။ တကယ္ ပဲေလွာ္လို စားႏိုင္တာကေတာ့ (ပါရာစီတေမာ)။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းေနတံုးက သင္ရခ်ိန္မွာ ဒီေဆးကို အေရးမလုပ္ခဲ့ၾကဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြသာမဟုတ္။ ေဆးစာအုပ္ေတြမွာေတာင္ ေနရာသိပ္မေပးဘူးဗ်။ အဲ ေနာက္ေတာ့ ေသြးထြက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြ ေခတ္စားလာတယ္မဟုတ္လား။ ဗိုက္နာေရာဂါသမားတို႕၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးတို႕၊ ဟိုက-ဒီက ေသြးယိုတာတို႕ မ်ားမ်ားလာေတာ့ အကိုက္ေပ်ာက္ေဆးေတြကို တေလးတစား၊ သတိထားရာကေန တခ်ိန္က လူသိမမ်ား၊ လူသံုးနည္းခဲ့တဲ့ ကို(ပါရာ)က ေနရာရလာေတာ့တယ္။ ဗိုက္နာသူလဲ ကိစၥမရွိ။ ကေလးဆိုလဲ ေပးတာေပး။ သိပ္မမ်ားရင္ ျပီးေရာ။

အဲ ႕႕႕ ကြ်န္ေတာ့္ခါးနာမ်ိဳးက် ေတာ္ေတာ့္အနာေပ်ာက္ေဆးနဲ႔မရေတာ့ဘူး။ အျပင္းစားေတြသံုးေတာ့ သံုးႏိုင္တယ္။ ဘိန္းတမ်ိဳးမ်ိဳး ပါေနတဲ့ ေဆးမ်ိဳးေျပာတာ။ ၾကြက္သားေျပာ့ေဆးလဲ ေပးတတ္တယ္။ ေဆးရွိန္ရွိေနတံုး အနာသက္သာမယ္။ ဘယ္ေဆးမဆို ေလးနာရီ၊ ေျခာက္နာရီ စသျဖင့္ သတၲိျပၾကတယ္။ တေန႔ ႏွစ္ခါေသာက္ဆိုတာ ၁၂ နာရီသာခံလို႔ေျပာရတာ။ တလခံေဆးဆိုတာ ၾကားဘူးမွာေပါ့၊ ေလးဘက္နာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါဆက္မျဖစ္ေအာင္ထိုးရတဲ့ (ပနယ္စလင္)ထိုးေဆး။ အဲဒါမသိေတာင္ သံုးလခံ ဆိုတာတခ်ိဳ႕က ေကာင္းေကာင္းသိမွာေပါ့။ မိသားစုစီမံကိန္း ထိုးေဆးေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တေန႕ ေလးခါေသာက္ဘို႕ေပးတဲ့ေဆးကို တခါတည္း အကုန္ မေသာက္ရတာေပါ့။ ဗီတာမင္ (ဘီ) တစ္တို႔၊ ႏွစ္တို႔ဆိုတာ ၾကားဖူးမွာေပါ့။ ဘီ ၁၂ ကုန္လို႔ ဘီ ၆ ႏွစ္လံုးကို ေရာထိုးတယ္ဆိုတာေလ။ ဟာသမဟုတ္ဘူး တကယ္ျဖစ္ဖူးတာ။ ခ်င္းတြင္းနားမွာပါဘဲဗ်ာ။

ခါးနာတို႕မည္သည္ ေဆးတခုတည္းနဲ႔မရပါ။ စာအုပ္ၾကီးဖတ္ျပီးေျပာမွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဘာမဆို ကိုယ္ေတြ႕ဆိုတာက ေမ့မရဘူး မဟုတ္ပါလား။ ခါးနာသူမ်ား အအိပ္-အေန-အထိုင္ ဤသံုးမ်ိဳး ခ်က္ပိုင္ဘို႔ လိုပါတယ္။ အိပ္ရင္ ၾကမ္းခင္းမာမာမွာ ခါးစန္႔စန္႔၊ ေခါင္းအုန္း နိမ့္နိမ့္ အိပ္ပါေလ။ ပက္လက္-ကုလားထိုင္မွာ မထိုင္ေလနဲ႔။ ဆင္းရဲသားၾကိဳက္ဗ်။ ေမြ႕ယာမသံုးနဲ႔၊ (ဒရင္း-ဘက္)မသံုးနဲ႔၊ Hammocks ဆိုတဲ့ ၾကိဳးတို႔၊ အဝတ္တို႔နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ပုခက္အိပ္ယာမ်ိဳးနဲ႔ စတိုင္မထုတ္ေလနဲ႔။

ထိုင္ရင္ ေက်ာမွီပါရမယ္၊ ေပါင္ကအခင္းမွာကပ္ေနသလို ေနာက္ေၾကာက ေနာက္မွီမွာကပ္ေနပါေစ။ ေဆာင့္ေၾကာင့္ မထိုင္ေလနဲ႔၊ လက္တဝါးေလာက္သာ ျမင့္တဲ့ ဖင္ထိုင္ခံုမွာ ထမင္းခ်က္ရင္း၊ မီးလႈံရင္း။ အတင္းေျပာရင္း၊ သန္းရွာရင္း မထိုင္ပါနဲ႔။ တီဗြီ ၾကည့္မယ္ ဆိုပါေတာ့ ဆက္တီ-ကြတ္ရွင္ေပၚမွာ ငါးထပ္သားျပားကိုခင္းထားမွ ေကာင္းမယ္။

မနက္လင္းလို႔ မ်က္ႏွာသစ္ရင္ ျပႆနာတက္ျပီ။ ခါးမ်ား သြားေကြးလိုက္လို႔ကေတာ့ ပိုဆိုးမယ္။ မကုန္းလို႔ကလည္း ေရကဗိုက္စိုျပီ။ အဲဒီလိုအလုပ္မ်ိဳး ၾကပ္ၾကပ္သတိထားေပေရာ့။ လက္ေဆး၊ ပန္းကန္ေဆး၊ အဝတ္ေလွ်ာ္၊ ဘာမဆို ခါးကုိဆန္႔ျပီးမွ လုပ္ပါ။ တံခါးမင္းတံုး၊ ဘီရိုတံခါး၊ စာေရးစားပြဲ၊ လက္ေဆးခြက္တို႕ အားလံုးဟာ ကိုယ့္အရပ္နဲ႔ကိုက္ဘို႕လိုပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ေျပာင္လက္ ေခ်ာေမြ႔ ေနေအာင္ လုပ္ထားပါေစ၊ ေရႊကြပ္ထားအံုးေတာ့ အနိမ့္အျမင့္ မကိုက္တဲ့ အသံုးအေဆာင္ဟာ အေကာင္းစာရင္း မသြင္းသင့္ပါ။ ကြန္ျပဴတာမွာ ထိုင္ရင္ လက္ေကာက္ဝတ္ရိုးကိုဘဲ သတိေပးတာ မလံုေလာက္ဘူး။

စားရင္းေသာက္ရင္းေတာ့ ဒီစာဆက္မဖတ္နဲ႔ေနာ္၊ သတိေပးပါတယ္။ အိမ္သာတက္တာ စပါယ္ရွယ္မွ ျဖစ္တာကို ေရးခ်င္လို႔ပါ။ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္အိမ္သာနဲ႔ ရွင္ခန္းျဖတ္သင့္တယ္။ ဗိုလ္ဆန္ဘို႕ ဒီေနရာမွာ လိုပါတယ္။ ဒူးကို ၉ဝ ဒီဂရီသာ ေကြးဘို႕လိုတဲ့ အမ်ိဳးအစားနဲ႔သာ ခါးနာသူမ်ား ထိုက္တန္ေတာ့တယ္။ ဒါတခုကေတာ့ ဆင္းရဲသားေတြ ကံမေကာင္းျပန္ဘူးေနာ္။ ခါးမနာေအာင္သာ ဆင္ျခင္ဗ်ာ။

ခါးနာတာကို ခါးမွာအပူကပ္ရင္သက္သာႏိုင္တယ္။ ပရုပ္ပလာစတာ၊ ငရုပ္သီးပလာစတာ ဆိုတာမ်ိဳး၊ (အင္ဖရာ-ရက္) ဆိုတဲ့ မီးနီကင္တာလဲ အေထာက္အကူရပါတယ္။ (ဖီဇီယို) ေခၚတဲ့ အကူပစၥည္းေတြနဲ႔ ေလ့က်င္ခန္း လုပ္တာတို႕၊ ဖေယာင္း ကပ္ေပးတာတို႕လဲ လုပ္ရတတ္တယ္။ ကံဆိုးသူမ်ား ခါးနာလို႔ ခြဲစိတ္ကုရတာမ်ိဳးရွိတယ္။ အာရံုေၾကာထိတဲ့လူေတြမွပါ။ ေခတ္စားလာတဲ့ ကုနည္းတခုက ခါးမွာ အဂၤေတလို အစြမ္းရွိတဲ့ေဆး ထိုးတာတဲ့။

အစားမေတာ္တလုပ္၊ အသြားမေတာ္တလွမ္း။ ကစားမေတာ္ေတာ့ တလွမ္းေတာင္မလွမ္းရဘူး ျဖစ္တတ္တယ္။ စားသတိ၊ သြားသတိ၊ ကစားသတိ ရွိႏိုင္ၾကပါေစ။

Dr. တင့္ေဆြ
၁ဝ-၁၂-၂ဝဝ၈

Read more...

Victims of Era ဆရာဝန္၊ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သားေကာင္မ်ားျဖစ္သည္

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ရြက္ႏုေဝမဂၢဇင္းက ဆရာေအာင္ၾကီးရဲ့ ေဆာင္းပါးနဲ႔ ၁၂-၁၂-ဝ၈ ေန႕က (RFA) ကလႊင့္တဲ့ ေဆးတကၠသိုလ္ဘြဲ႕မ်ား ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ရေရး ခက္ခဲဆိုတဲ့ သတင္းႏွစ္ပုဒ္လံုး တျပိဳင္နက္ ဖတ္ရတယ္။ စိတ္ အေတာ္ ထိခိုက္မိပါတယ္။ ခံျပင္းလည္း ခံျပင္းတယ္။ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြကို သနားမိတာေရာ ပါတယ္။ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးခံေနၾကရတာပါ။

အေမရိကန္ သမတသစ္က ေနသူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အတြက္ လူေရြးေနတံုးက အေကာင္းဆံုးဦးေႏွာက္ေတြဆိုျပီး အမႊန္းတင္ထာ ၾကားလိုက္မိၾကမွာပါ။ LDC အဆင္းရဲဆံုး စာရင္းဝင္ဘဝကေန ရံုးထြက္ေနရခ်ိန္မွာ ဘယ္သူက အုပ္ခ်ဳပ္ေနေန၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကို မသံုးဘူးဆိုရင္၊ အခုအႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္လာလို႔ လြတ္လမ္းမျမင္ေသးတာ ဘယ္ဆန္းမလဲ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူမြဲစာရင္းက လြတ္ဘို႔၊ သူမ်ားေတြနဲ႔ ယွဥ္ႏိုင္ဘို႔၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေက်ာ္တက္ဘို႔ဆိုတာ ဗ်ဴဟာက်တဲ့ စိတ္ေခၚခ်က္ပါ။ ေစတနာပါတဲ့အျမင္ ရွိတယ္ဆိုရင္၊ လူ႔ဦးေႏွာက္ေကာင္းေတြကို အႏွစ္ ၂ဝ နဲ႔သင္ၾကား၊ ေမြးထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ သိပ္ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ေနရာေတြက လူေတြအတြက္ေရာ၊ ဆင္းရဲတဲ့လူေတြအတြက္ေရာ၊ ေနာက္ျပီး အမီလိုက္ႏိုင္ေရး ဦးတည္ခ်က္ေရာ စုစပ္ျပီးသကာလ ဗ်ဴဟာအတို-အရွည္ခ် လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။

ေက်ာင္းတက္ဘူးသူတိုင္း သိၾကမွာပါ။ အတန္းတတန္းမွာ လူေတာ္ ၁ဝ ေယာက္ေလာက္ရွိႏိုင္တယ္။ ထူးခြ်န္တဲ့သူ ၂ ေယာက္ေလာက္ ပါႏိုင္တယ္။ ေက်ာင္းတိုင္းလိုလိုကေန ေရြးထုတ္ႏိုင္တာမ်ိဳးပါ။ လူေတာ္ေလးေတြေတြ႕ပါျပီတဲ့၊ သူတို႔ကိုသင္ေပးမဲ့ပညာက ခပ္ေရွာ္ေရွာ္ ျဖစ္ေနရင္လဲ၊ မဟုတ္ေသးဘူး။ ပညာေခတ္ဆိုျပီး ေထာက္ျပေနတာေတာ့ရွိပါရဲ႕၊ လုပ္ေပးရမဲ့သူက မလုပ္ေတာ့ ထမင္းဆာေနတဲ့ လူအနား ဟင္းလွ်ာေကာင္း အနံ႔ေမႊးေပးေနရင္ ဆာေနသူအဖို႔ ပိုျပီး ေဒါသၾကီးပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ လူမ်ိဳးတိုင္းလူမ်ိဳးတိုင္း ထူးျခားတတ္ၾကသလို ထူးတာေတြရွိတာပါ။ တီထြင္တတ္တယ္။ အသစ္ထြင္တာထက္ မရွိ-ရွိတာနဲ႔ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့အတတ္ကို ဗမာေတြကို အေျခအေနက သင္ေပးထားခဲ့တယ္။ အဲလိုလူစားေတြထဲမယ္ စက္ဆရာေတြေရာ၊ ေဆးဆရာေတြေရာပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ လက္က်န္ကားေတြကို သံုးရေအာင္ျပင္တဲ့အတတ္၊ အပိုပစၥည္း မသြင္းလို႔ ရွိတာနဲ႔ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ စက္မ်ိဳးစံုဆိုတာေတြကို တန္ဖိုးထား သံုးရတဲ့ဘဝေတြကို အႏွစ္ သံုးဆယ္မက ျဖတ္သန္းခဲ့ရျပီးျပီ။ အခုလဲ ပိတ္ထား-ဆို႔ထားတာကို ေက်ာ္ျဖတ္-ခြတက္တဲ့ နည္းေတြ တတ္ေနၾကရျပန္ျပီ။

ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဘာကရိယာပစၥည္း၊ အေဆာက္အဦမွ မယ္မယ္ရရမရွိတဲ့ ေတာနယ္မွာ တာဝန္က်တံုးက (ေမဂ်ာ-ေအာ္ပေရးရွင္း) အထိ မျဖစ္မေနလုပ္ေပးခဲ့ရတယ္။ လက္သရမ္းခ်င္တာမဟုတ္ပါ။ ေဆးရံုၾကီးသြားဖို႔၊ လူနာေတြမွာ အခ်ိန္လည္းမရွိ၊ ေငြလည္းမရွိၾကပါ။ ေငြရွာႏိုင္အံုးေတာ့ လမ္းမေပါက္ပါ။ ဒီေတာ့ ေတာဆရာဝန္အဖို႔ ဘယ္လမ္း ေရြးရပါမလဲ။ ထိုင္ၾကည့္မလား၊ ကိုင္ၾကည့္မလား။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ ေတာမွာ တာဝန္က်တဲ့ ဆရာဝန္တိုင္း အေထြေထြ အထူးကုေတြ ျဖစ္လာေစခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္ (တိုဖယ္) မွ မေျဖဘူးၾကပါ။ ေျခစေခါင္ဆံုး ခြဲရတယ္။ ကေလး၊ သားဖြါး-မီးယပ္၊ အရိုး၊ မ်က္စိ အကုန္လုပ္ႏိုင္တယ္။

ဆရာေအာင္ၾကီးက အေျခအေနဆိုးၾကီးကို တေစ့တေစာင္း ထုတ္ေရးတာအတြက္ အသိေပးေနတာျဖစ္လို႔ ေက်းဇူးတင္တယ္။ စာတေၾကာင္းထဲ ျခံဳလိုက္ရင္ "သဘာဝအရ အစြမ္းရွိေနျပီးသား ဦးေႏွာက္ေတြကို ေသြးေပး-ေမြးေပးဘို႔ ေစတနာ အလ်ဥ္းမရွိတဲ့ စနစ္ၾကီးသည္သာ တရားခံျဖစ္တယ္။"

ဆရာအရြယ္ေတြ၊ အျဖဴေတြ-အညိဳေတြအရြယ္ေတြသည္ ဇာတ္ေကာင္ေတြ ျဖစ္သလို၊ ေနာက္ ႏွစ္ဘယ္ေလာက္အထိ လက္ခံေနၾကအံုးမလဲ ဆိုတာကို သူတို႔ဟာ ေျဖႏိုင္သူေတြလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၁၂-၁၂-ဝ၈

Read more...

University of Rangoon ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

“ရန္ကုန္ေကာလိပ္” ကို ၁၈၇၈ မွာ University of Calcutta ကာလကတၲား တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ စျပီး ဖြင့္ခဲ့တာပါ။ ျဗိတသွ် ကိုလိုနီ-အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ခံ Education Syndicate ကေန အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉ဝ၄ မွာ “Government College အစိုးရေကာလိပ္” လို႔၊ ၁၉၂ဝ မွာ “University College တကၠသိုလ္ေကာ္လိပ္” လို႔၊ နာမယ္ ေျပာင္းခဲ့တယ္။ ၁၉၂ဝ မွာဘဲ University College နဲ႔ Judson College တို႔ကို ေပါင္းျပီးမွ “Rangoon University ရန္ကုန္တကၠသိုလ္” ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဟာ ကေန႔အထိ တကမာၻလံုးမွာ ထိပ္မွာ ဆက္ရွိေနၾကတဲ့ University of Cambridge ကင္းဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလ္ နဲ႔ University of Oxford ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္ေတြ ပံုစံကို ယူခဲ့ျပီး ဖြင့္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လဲ ၁၉၄ဝ ကေန ၁၉၅ဝ ႏွစ္မ်ားအထိ The most prestigious university in Southeast Asia အေရွ႕ေတာင္-အာရွမွာ ဂုဏ္ယူႏိုင္စရာ၊ One of the top universities in Asia အာရွထိပ္တန္း စာရင္းဝင္တခု အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရတယ္။

၁၉၆၂ ကစျပီး ဗဟိုအစိုးရ လက္ေအာက္ခံ Directorate of Higher Education အထက္တန္းပညာ ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္လာတယ္။ အရင္က ပါေမာကၡေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ အစိုးရအရာရွိၾကီးေတြ ပါဝင္သည့္ ေကာင္စီကေန ဦးစီးခဲ့တဲ့ အျဖစ္ကေန လံုးဝ ေျပာင္းလဲသြားရတာပါ။ တခ်ိန္ထဲမွာ Medium of instruction စာသင္ၾကားေရး ဘာသာ စကားကိုလဲ အဂၤလိပ္စာကေန ျမန္မာစာအျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။

ပညာေရး အဆင့္အတန္း က်လာလို႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကေပးေနတဲ့ ဘြဲ႔၊ ဒီဂရီေတြကို အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြလဲ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဆက္မလုပ္ေတာ့တာေတြ မ်ားလာခဲ့တယ္။

၁၉၆၄ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဆး၊ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး စတာေတြကို ခြဲထုတ္လိုက္ျပီး Rangoon Arts and Sciences University (RASU) ရန္ကုန္ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္ လို႔ ေျပာင္းလိုက္ျပန္ပါတယ္။ (ရာဇူး)လို႔ အတိုေကာက္ ေခၚခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိန္ထဲ မႏၲေလးက ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္ကို Mandalay Arts and Sciences University (MASU) (မာဇူး) လို႔ ေခၚခဲ့ၾကတယ္။ ေဘာလံုးပြဲ၊ အားကစားပြဲေတြမွာ ဒီလိုေခၚျပီး အားေပးၾကရတာေပါ့။

၁၉၈၉ မွာ တႏိုင္ငံလံုး အေထြေထြ နာမယ္ေျပာင္းပြဲၾကီးနဲ႔အတူ Yangon University ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။ ၁၉၈၈-၁၉၉ဝ ပါတ္ဝန္းက်င္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကို မၾကာခဏ ပိတ္ထားခဲ့ရပါတယ္။ “၈၈၈၈ ထပ္မေပၚေစေရး စီမံခ်က္” အရ ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားတာကို နည္းေအာင္ လုပ္ေတာ့ ဒဂံု၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း စတဲ့ အသစ္ေတြ ခြဲထုတ္လိုက္ပါတယ္။ “ၾကီးတာကို ေသးေအာင္၊ ေကာင္းေနတာကို အရည္အေသြးက်ေအာင္” ျဖစ္လာခဲ့ရ ျပန္ပါတယ္။

ရည္ရြယ္ရင္း ေအာင္ျမင္တယ္ ေျပာရမလား။ ၁၉၉၆ ေနာက္မွာ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပပြဲဆိုတာ ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္မေလာေတာ့ပါ။ “အရည္အေသြးမွသည္ အေရအတြက္သို႔။” ၾကြားစရာ ရွားလို႔ ေက်ာင္းေတြ ေကာလိပ္ေတြ အမ်ားၾကီး ဖြင့္ေပးတာကို ဂုဏ္ယူဘို႔ လူေတြကို ၾကြားေနတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၁၇-၁၁-၂ဝဝ၉


Read more...

Monday, January 11, 2010

Treat the root cause အေျခအျမစ္ကို မသတ္ႏိုင္သေရြ႕ မေပ်ာက္ပါ

(ဘေလာ့ခ္) ေတြမွာ စာဝင္ေရးျဖစ္တာ မၾကာေသးပါ။ သူမ်ားေတြေတာ့ (ဘေလာ့ခ္) ကို ဘယ္လို သေဘာထားလဲ မေျပာတတ္ဘူး။ ကုိယ့္ထင္တာေလး ေျပာရရင္ “ကူးစက္ေရာဂါ” ဗ်။ ေနာက္ျပီး၊ ေဆးစြဲသလိုလဲ စြဲတတ္ေသးတယ္။ အဟုတ္ပါ၊ ဆရာဝန္ဆိုတာ လူျမင္ရင္ လူနာထင္ေနတတ္လို႔ ေျပာတာဘဲလို႔ ထင္ခ်င္လဲ ထင္ေပါ့ေနာ္။

ကြ်န္ေတာ္ အခုလုပ္ေနရတဲ့ ေလာကထဲ စေရာက္လာခ်ိန္မွာ ကြန္ျပဴတာ ဆိုတာ ေပၚမလို႔ ရွိေသးတယ္။ ၂၈၆-၃၈၆ ဆိုတဲ့ေခတ္။ (ေမာ္နီတာ) ေတြက အျဖဴ-အမဲ။ သင္ျပန္ေတာ့ DOS ကေနစရတာ။ Windows ေတာင္မွ မေပၚေသးဘူး။ ေနာက္လူေတြ သိမွာမဟုတ္ဖူး။ အဲလိုေရးတာ ၾကြားခ်င္လို႔၊ “ေနာက္လူေတြ ငါတို႔ေလာက္ သိရွာမွာ မဟုတ္ဖူး” လို႔ ဆိုခ်င္တာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အလ်င္စလို ေတာင္းပန္ပါတယ္။ လူေဟာင္းေတြက ပညာတြင္းနက္ခဲ့သဗ်။ ေနာက္လူေတြက ခူးျပီး-ခတ္ျပီး၊ အသင့္ စားသံုးႏိုင္လာၾကတာဟာ ဓမၼတာပါ။ အဲ႕႕႕ အခုလူေတြကလည္း ေနာက္လူေတြကို အဲလို ျပန္ေျပာၾကအံုးမွာပါဘဲ။

ကြ်န္ေတာ့္ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ တေယာက္ရွိတယ္။ သူက နယ္စပ္မွာ အၾကာၾကီး ေနခဲ့ျပီးမွ ျမိဳ႕တက္လာတာ။ ကြန္ျပဴတာလို ပစၥည္းကို ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မထိဘူး။ ထိမဲ့ ထိေတာ့လည္း အခု သူက(ဘေလာ့ခ္) ဆရာ ျဖစ္ေနျပီ။ ကို္ယ့္ဖါသာလည္း ဖြင့္ထား၊ သူမ်ားကိုလည္း လိုက္သင္ေပးေနရျပီ။ စြဲသလား မေမးနဲ႔။ ေန႔ေရာ ညပါ (ဘေလာ့ခ္) ဖတ္-ေရးေနတာ၊ ေမွးခ်ိန္၊ ေတြးခ်ိန္၊ စားခ်ိန္၊ အဲ ႕႕႕ ေသာက္ခ်ိန္ေလာက္ပဲ နားတယ္။ သိပ္မၾကာပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ့္ကို ကူးပါေလေရာ။ တရံုးထဲ လုပ္ေနၾကတာကိုး။

ဘာနဲ႔တူလဲ သိလား၊ TB လိုဘဲ၊ အနားက ေျခာက္ေပအတြင္း ရွိသူမွန္သမွ် လူၾကီး၊ ကေလး အခမဲ့ေဝေပးေနတာမ်ိဳး။ ကြ်န္ေတာ့္ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ သူ႕ဖါသူ တတ္ေနျပီး၊ သူမ်ားကို ေျပာျပ၊ သင္ေပးေလ့ မရွိဘူး။ (တီဘီ) မွာလည္း အဲလိုအမ်ိဳးအစားလည္း ရွိတာကိုး။ သူမ်ားကို ကူးတတ္တာနဲ႔ သူ႕ဖါသာသူ ေရာဂါရွိေနရတာ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စား။ သလိပ္စစ္လို႔ ပိုးေတြ႕သူနဲ႔ ပိုးမေတြ႕သူ။ Positive နဲ႔ Negative ေခၚသလို Open Case နဲ႔ Close Case လို႔လဲ ေခၚတယ္။

အဲဒီေရာဂါက ဆိုးလို႔ တကမၻာလံုး ႏွိမ္နင္းေရးေတြ လုပ္ေနၾကတာ ၾကာပါျပီ။ ဆိုးတယ္ေျပာတာက ကူးလို႔၊ အျဖစ္မ်ားလို႔၊ ေသေစလို႔ပါ။ ပိုဆိုးတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ျပန္ျပီဗ်။ တကမာၻလံုး ႏွိမ္နင္းေရးေတြ လုပ္ေနတာေတာင္မွ ျဖစ္ဆဲ၊ ကူးဆဲ၊ သတ္ဆဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေခါင္းလဲ မာသလားမေမးနဲ႔။ သူ႔အေၾကာင္းသိလို႔ ေဆးကို အနည္းဆံုး ၂ မ်ိဳးေပးကုတယ္။ ဒါလဲ မရဘူးဗ်။ ကုေနၾကေဆးေတြကို မမႈေတာ့၊ မျဖံဳေတာ့ဘူး။ Multi-Drug Resistant Tuberculosis ေခၚတယ္။

ဒုကၡသည္ ေဆးခန္းေလးကို လာျပသူေတြထဲမွာလဲ TB ေရာဂါသည္ အေရအတြက္က တိုးတိုးလာတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို တိုင္းျပည္ကေန ေျပးလာရျပီး၊ TB ေဆးပါတ္ မေစ့ေသးသူ ကေလး၊ လူၾကီးေတြပါတယ္။ တခ်ိန္ကဆိုရင္ လူတေယာက္ ပိန္ေျခာက္ေျခာက္ ျဖစ္ေန၊ ေခ်ာင္းေလး ဆိုးေနရင္ TB ကို သံသယ ရွိခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ လူေကာင္ထြားျပီး၊ ေဆးလိပ္ မေသာက္သူမ်ားလဲ၊ အေၾကာင္း တခုခုေၾကာင့္ ေဆးစစ္လိုက္မွ အဆုပ္ထဲ ေရဝင္ေနတာ ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ေပါင္ျခံတို႔ လည္ပင္းတို႔မွာ အၾကိတ္ေပၚတာ၊ သြားစမ္းမွ TB မွန္း သိရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မေပါ့ဘို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။

ကေလးေတြ ဖြါးျပီးတာနဲ႔ ဘယ္ဘက္ လက္ေမာင္းမွာ ထိုးေပးတာ TB ကာကြယ္ေဆးေပါ့။ (ဘီစီဂ်ီ) လို႔ ေခၚတာ။ ၾသကာသ ေလာကၾကီးထဲ မေရာက္ခင္၊ လူေတြနဲ႔ မထိမေတြ႕ခင္ ကေလးကို ဦးေအာင္ ထိုးေပးရတာပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ လူေတာထဲမွာ ပိုးေတြ ရွိေနလို႔၊ ပိုးနဲ႔မေတြခင္ ေရာဂါျပီးေစမဲ့ သတၲိေတြကေလး ကုိယ္မွာ ျဖစ္လာႏွင့္ေအာင္ ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးေပးရတာပါဘဲ။ အရင္ကေတာ့ ကေလးေတြ ကေလးမ်ိဳးစံုနဲ႔ ကစားရ၊ အတူေနရေတာ့မွာမို႔ ေက်ာင္းထားခါနီး တခါထပ္ထိုးရတယ္။ အခု မလိုေတာ့ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေက်ာင္းမထားခင္ ကတည္းက ကေလးေတြဟာ ပိုးရွိသူေတြနဲ႔အတူ ေနခဲ့ျပီးျဖစ္တာမို႔ပါ။

ကာကြယ္ေဆးရဲ႕ သေဘာက ေရာဂါပိုး ဝင္လာရင္ ကို္ယ္ထဲမွာ ဒီပိုးကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းေတြ အလိုလို ထြက္ေစတာမို႔ ေနာက္ထပ္ ဝင္လာတဲ့ပိုးကို ျပန္ခ်ဘို႔ ကိုယ့္မွာ ခံႏိုင္ရည္ ရွိေနေစေအာင္ စီမံတာပါ။ ေရာဂါပိုးကို ေရာဂါအထိ မျဖစ္ေစဘဲ၊ ပိုးအစြမ္းသတၲိ ကေလးသာ က်န္ေနေအာင္ အဲဒီပိုးကို ႏွိပ္ကြပ္ျပီး၊ ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္ထားတာေလးကို ကာကြယ္ေဆး အျဖစ္ သံုးတာပါ။ BCG ထိုးလိုက္တဲ့ ေနရာေလးမွာ အနာလာျဖစ္တယ္ မဟုတ္လား၊ အဲဒါက အဲဒီ ေနရာေလးမွာ ကြက္ျပီး TB ျဖစ္ေစတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကေလးက နည္းနည္း ကုိယ္ပူ လာတာေပါ့။ အဲလို ျဖစ္ေနတံုး ကေလးကိုယ္ထဲမွာ ဒီပိုးကို ျပန္ခ်မဲ့ သတၲိေတြက သူ႕ဖါသာ ထြက္လာေစေတာ့တယ္။ အဲ ႕႕႕ ေနာက္တခါ TB ပိုး ဝင္လာလို႔ကေတာ့ ဒီသတၲိက ျပန္ခ်ႏိုင္ေအာင္ စီမံထားလိုက္တာပါဘဲဗ်ာ။ အၾကံ မေကာင္းပါလား။ (အင္တီေဘာ္ဒီ) လို႔မွတ္ရတာ ေအာက္တယ္၊ “အတြင္းအား”လို႔ မွတ္ပါဗ်ာ။

အတြင္းအားေတြနဲ႔ အစြမ္းေကာင္းလွတဲ့ သိုင္းကား ရုပ္ရွင္ေတြလဲ ၾကာေတာ့ ရိုးလာသလိုဘဲ၊ ပိုးဆိုတဲ့ အေကာင္ ေသးမႊားမႊား ေလးေတြက ကုိယ္ထက္ ငယ္ေတာ့ ကိုယ့္ထက္လည္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးလို၊ အခု ေရာဂါကို ခံခ်မဲ့ ကုိယ့္ အတြင္းအားေတြကို မျဖံဳခ်င္ေတာ့ဘူး။

(တီဘီ) ဟာ ေလကေန သယ္ပို႕တဲ့နည္းနဲ႔ ကူးတာျဖစ္လို႔ ေလထုပတ္ဝန္းက်င္ သိပ္မေကာင္းတဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ ကူးစက္ပါတယ္။ ရုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ မေကာင္းတာမ်ိဳးကလည္း ဆင္းရဲတာနဲ႔ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳးက်တယ္ မဟုတ္လား။ ကြင္းဆက္သေဘာအရ ဆင္းရဲေတာ့ စီမံကိန္း လုပ္တာေတြက အညံ့စား၊ အေပါစားေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ စီမံကိန္းေခတ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ၂၆ ႏွစ္ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ စာရင္းဇယားကို “ေအာင္ျမင္ေနပါတယ္၊” “တိုးတက္ေနပါတယ္၊” ဆိုျပီး လိမ္ျပတာ အက်င့္ပါတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ိဳးလဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ (တီဘီ) ပိုးက သခ်ၤာမတတ္ဘူး။ သူနည္းသြားျပီလို႔ လူေတြကို ညာေျပာေနတာကို နားမလည္ခဲ့ဘူး။

အဲဒီေခတ္မွာပါဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆးပညာ သင္ေနရင္း၊ တိုင္းျပည္ကလဲ တရားဝင္ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံ LDC ဘဝကို ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ “ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ Social-economic condition လူမႈ-စီးပြါးေရး မေကာင္းပါသျဖင့္ ပို၍ ျဖစ္ရသည္။” ဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ကို မခ်ရဘူးတဲ့။ မခက္ဘူးလား။ ႏွိမ္နင္းေရးေတြ ေအာင္ျမင္ေနပါတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ျပရေတာ့ (တီဘီ) က ရီတာေပါ့။ အဲဒါ က်န္းမာေရး ရာဇဝတ္မႈဘဲ။

HIV က ႏွိပ္စက္လာခ်ိန္ TB က ေခါင္း ျပန္ေထာင္လာတာပါ။ ဒီႏွစ္မ်ိဳး တြဲလို႔ကေတာ့ ၄ ပံု ၁ ပံုက အေသစာရင္းထဲ ေရာက္သြားတယ္။ မသူေတာ္အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းေဖၚေလြ႔ၾကတာ။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္တံုးက နာဇီဂ်ာမဏီ၊ မူဆိုလီနီ အီတလီ၊ နဲ႔ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္တို႔ ဝန္ရိုးတန္း ႏိုင္ငံေတြ လုပ္ၾကတံုးက Unholy alliance of power and pelf လို႔ Franklin Delano Roosevelt (ရုစ္ဗဲလ္တ္) ကေန ေျပာခဲ့ဘူးတယ္။ TB နဲ႔ HIV ကို Co-Infection တြဲျဖစ္တဲ့ ကူးစက္ေရာဂါလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီေခတ္က ျပီးခဲ့ျပီဆိုေပမဲ့၊ အခုထိလဲ TB ဟာ လူေတြကို ကူးဆဲ၊ သတ္ဆဲ၊ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အရာရာတိုင္းကုိ ညာမရပါ။ ဘယ္အရာမဆို အေျခအျမစ္ကို မသတ္ႏိုင္သေရြ႕ မေပ်ာက္ပါ။ မဟာမိတ္မ်ားလို စုေပါင္း တြန္းလွန္၊ တိုက္ထုတ္၊ အႏိုင္ယူၾကမွ ရပါမယ္ခင္ဗ်ား။

Dr. တင့္ေဆြ
၂ဝ-၁၂-ဝ၈
၁၁-၁-၂ဝ၁ဝ

Read more...